De Nederlandse Akkerbouw Vakbond herkent een groot aantal van de redenen achter de huidige internationale boerenprotesten. Er worden steeds meer regels over ons uitgerold, soms ook nog eens tegenstrijdig aan elkaar en/of tegenstrijdig aan de doelen of aan de goede landbouwpraktijk. Dat maakt onze productiekosten hoger. Het is volkomen terecht dat de Franse boeren demonstreren tegen de vrije import vanwege vrijhandelsverdragen, waardoor we hier importeren wat we niet mogen produceren. Het is ook volkomen terecht dat president Macron daar naar luistert.
Het halen van de doelen op het gebied van milieu en waterkwaliteit staat wat ons betreft niet ter discussie, wel de manier waarop en het bijbehorende verdienmodel. Het rapport van WUR over de kosten van verduurzaming van 29 januari laat duidelijk zien dat boerenbedrijven kopje onder dreigen te gaan door de grote regeldruk. Veel van die regels zijn te star en gaan uit van een maakbaarheid die niet overeenkomt met de boerenpraktijk, zoals kalenderlandbouw. Er is een compleet gebrek aan integraliteit en er is te weinig oog voor doelbereik: door de maatregelen bijv. rondom de derogatiebeschikking nemen N-overschot en broeikasgasemissie in de akkerbouw juist toe. De NAV pleit voor doelsturing in plaats van generieke beperkingen. Met doelsturing wordt het vakmanschap van de boer ingeschakeld in plaats van de kop ingedrukt. Het vereist een omschakeling van beleid gebaseerd op wantrouwen naar beleid gebaseerd op vertrouwen en een houding van ‘gezamenlijk de schouders er onder’, waar wij al langer voor pleiten.

Het kan niet zo zijn dat de landbouw in de EU ten onder gaat doordat wij enerzijds goedkoper en minder goed voedsel importeren en anderzijds hier de boeren de duimschroeven aandraaien zonder perspectief. Uiteindelijk zijn noch milieu en klimaat, noch de consument er bij gebaat als de productie zich verplaatst naar andere werelddelen. Het is terecht dat er eindelijk gewerkt wordt aan een Europese visie op voedselproductie (www.nav.nl/2024/02/europese-landbouwvisie-komt-eindelijk-in-beeld/). De NAV is ook voorstander van de door Tom Vandenkendelaere (Belgisch EP-lid) voorgestelde Landbouwbeschermingswet, waarbij nieuwe wet- en regelgeving wordt getoetst aan de gevolgen voor voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit.