Bestuur

NAV-bestuur
Het landelijke NAV-bestuur bestuurt de vereniging, organiseert de meningsvorming in de NAV, stelt de standpunten vast en bepaalt de belangenbehartigingsstrategie. Het bestuur bestaat uit:

 • een afgevaardigde van elk van de zes NAV-regio’s
 • thema-bestuursleden gekozen door de algemene ledenvergadering.

Normaliter komt het NAV-bestuur eens per maand in vergadering bijeen.

Kernbestuur
Het Kernbestuur coördineert de inhoudelijke koers van de NAV. Het Kernbestuur bestaat uit de door de algemene ledenvergadering gekozen voorzitter en de thema-bestuursleden. Ieder lid van het Kernbestuur heeft een inhoudelijke portefeuille. De algemene ledenvergadering kiest, benoemt en ontslaat de kernbestuursleden. Ze hebben geen bestuurlijke functie in een regio.
De portefeuilleverdeling is momenteel als volgt:

Teun de Jong, tel. 0518 400081 / 06 53656795 – voorzitter

 • Pootaardappelen
 • Vakbondenoverleg
 • Internationale vertegenwoordiging
 • Octrooien op planten
 • Brancheorganisatie Akkerbouw – bestuurslid
 • Tijdelijk: Zetmeelaardappelen

Hans van Kessel, tel. 0344 571637 / 06 11351316

 • Granen
 • Plantaardige eiwitten
 • EU Landbouwbeleid (GLB)
 • Brancheorganisatie Akkerbouw – bestuurslid
 • Tijdelijk: Kringlooplandbouw

Keimpe van der Heide, tel. 0320 213611 / 06 22072174

 • Consumptieaardappelen
 • Marktmacht
 • Vrijhandelsverdragen
 • Klimaat
 • Agroecologie

Kees van Dijk, tel. 06 52330569 – penningmeester

 • Gewasbescherming
 • Onderzoek en Innovatie
 • Genetische modificatie en nieuwe veredelingstechnieken

Vacant, tijdelijk waargenomen door NAV-beleidsadviseur Aleid Dik, tel. 06 –  27 01 62 19

  • Suiker
  • Biobrandstoffen
  • Mineralen en bodembeheer

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de NAV. Alle leden hebben toegang tot deze landelijke ledenvergadering, kunnen het woord voeren en hebben stemrecht. De ledenvergadering stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en beoordeelt het doen en laten van het NAV-bestuur.

Bestuurscultuur
Bestuursleden op alle niveaus hebben een democratische instelling, leggen voortdurend hun oor te luister bij de achterban, gaan met leden en andere akkerbouwers in discussie, streven naar consensus en dragen de democratisch genomen besluiten uit. De NAV is een slagvaardige organisatie met als basis vertrouwen in elkaar, mandaten en het achteraf verantwoording afleggen.