Agenda

      12 februari  Algemene Ledenvergadering

Locatie: Shortgolf Swifterbant, Rivierduinweg 9, Swifterbant

Het programma van deze middag/avond is:

  • ALV (besloten) van 15.30 -17.30 uur
  • Jaarcongres (besloten) van 19.00 – 22.00 uur

Thema van deze dag: De toekomst van de akkerbouw

De voorlopige agenda is:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen ALV 13 februari 2019*
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag*
5. Jaarrekening*
6. Begroting*: het bestuur stelt een kleine contributieverhoging voor voor 2020.
7. Bestuurssamenstelling: Hans van Kessel is reglementair aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Sjoerd Heestermans uit Oud-Vossemeer heeft zich kandidaat gesteld voor de vacature op de Mineralenportefeuille in
het landelijk bestuur. Tegenkandidaten voor beide functies kunnen zich tot 11 februari 20 uur melden via info@nav.nl.
8. Terugblik boerenacties
9. Oprichting POC
10. Rondvraag
11. Sluiting

*) de stukken worden toegestuurd aan een ieder die zich opgeeft voor de vergadering.

Aansluitend is er een maaltijd.

Van 19 tot 22 uur is het Jaarcongres met als thema ‘De toekomst van de akkerbouw’. Dit jaar is het Jaarcongres alleen voor leden en donateurs.

Uitnodiging ALV en Jaarcongres 2020 12 februari 2020        25 februari  Regioavond Noord (deze is voor zowel de provincie Groningen als Friesland) 

Van harte nodigen we u uit voor de interessante NAV-bijeenkomst:

Leidingenproblematiek en ‘Schoon erf Schoon water’

Als gevolg van nieuwe gaswinningslocaties en het uitbreiden van het elektriciteitsnet zullen er weer veelvuldig leidingen door boerenland worden aangelegd in het noorden van Nederland. Er is veel te doen over vergoedingen voor deze leidingen. Han Pelgrum legt op deze regioavond uitop welke manier u het beste kunt handelen als u leidingen door uw land krijgt en wat de actuele ontwikkelingen zijn.

Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor de akkerbouwer. Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater is een bedreiging voor de toelating van deze middelen. Het terugdringen van emissies is daarom een gemeenschappelijk belang. Daartoe is naast het Project ‘Perceelsemissie in de hand’ ook het project ‘Schoon erf schoon water’ gestart in samenwerking met NAV. Projectleider Tjeerd Hoekstra van LTO Noord Landbouwbeleid informeert u over beide projecten en welke voordelen het voor u als akkerbouwer heeft om deel te nemen.

NAV-voorzitter Teun de Jong praat u bij over actuele zaken, de toekomstvisie van de NAV, knelpunten in de gewasbescherming en prioriteiten van de NAV in 2020.

Al deze zaken komen aan de orde op de NAV in de regio Noord.

Locatie is SPNA, locatie Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl

Let op: er is dit jaar één gezamenlijke regioavond voor zowel Groningen als Friesland.

Aanvang van de avond is om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Meer informatie via onderstaande link:

Uitnodiging regio Noord 25 februari 2020        3           maart  Regioavond Noordoost 

Hoe kunnen we het rendement van het veenkoloniale bouwplan verbeteren? Wat zijn de kansen en bedreigingen in onze regio en wat is de lijn die we in de toekomst kunnen uitzetten?

Als lid van de stuurgroep Plan Am (aardappelmoeheid) informeert Johan Koop u over de problematiek van het in beeld brengen van de aardappelmoeheid. Welke kant wil de stuurgroep op en wat betekent dit voor de aaltjespopulatie? Wat doet de stuurgroep en wat kan beter?

NAV-voorzitter Teun de Jong praat u bij over actuele zaken, de toekomstvisie van de NAV, knelpunten in de gewasbescherming en prioriteiten van de NAV in 2020.

Al deze zaken komen aan de orde op de NAV in de regio Noordoost.

Van harte nodigen we u uit voor de interessante NAV-bijeenkomst:

Rendement van het veenkoloniale bedrijf en stand van zaken rond Plan Am

Dinsdag 3 maart 2020, aanvang 20.00 uur

Het Wapen van Exloo, Hoofdstraat 8, 7875 AC Exloo 

De sprekers voor deze avond zijn:

– Hendrik Jan Bos van Flynth adviseurs en accountants

– Johan Koop van stuurgroep Plan Am

– Teun de Jong, voorzitter NAV

Graag tot dinsdag 3 maart. Neem gerust uw buren, familie of andere collega’s mee!     25

   maart 

Bestuursvergadering
     24

   juni 

Kaderdag (14:00 – 22:00 uur)