Voortbestaan NAK

Er wordt al een tijd gesproken over het opheffen van o.a. de plantaardige keuringsdiensten waaronder de NAK als zelfstandig bestuursorgaan. Daartegen heeft de NAV actief gelobbyd, net als veel anderen. Eind september is een motie van CDA/D66 met kamerbrede steun … Lees verder

Een reactie plaatsen

Troonrede en Miljoenennota op Prinsjesdag

Op Prinsjesdag sprak onze koning in de troonrede lovende woorden over de positieve rol van de landbouw als wereldwijd toonaangevend en als belangrijke pijler voor de Nederlandse economie. In de bijbehorende Miljoenennota zijn een aantal punten van belang voor akkerbouwers. … Lees verder

Een reactie plaatsen

Productschap Akkerbouw afgeschaft

Begin september heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen over het afschaffen van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties (PBO’s), waaronder het Productschap Akkerbouw. Kort daarvoor heeft de NAV nog een brief gestuurd aan de Kamercommissie voor Economische Zaken om er op te … Lees verder

Een reactie plaatsen

Dijksma verruimt invulling vergroening in nieuwe GLB

Staatssecretaris Dijksma heeft haar definitieve voorstellen voor de invulling van de vergroening van het nieuwe GLB ingediend in Brussel. Zij heeft een aantal wijzigingen aangebracht t.o.v. eerdere plannen nadat er in de Tweede Kamer verschillende moties waren aangenomen. Op 29 … Lees verder

Een reactie plaatsen

Stikstofgebruiksnormen klei op de goede weg, nu het zand nog!

Het 5e actieprogramma nitraatrichtlijn heeft (te) lang nodig gehad om tot uitvoering te komen. De meeste punten zijn nu eindelijk voor de komende vier jaar (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014) geregeld. Vooral de uitzonderingen voor de stikstofgebruiksnormen in … Lees verder

Een reactie plaatsen

Dramatische aardappelmarkt kent geen winnaars. Biedt aanbodbeheersing mogelijkheden?

Het aardappelseizoen 2014/2015 begint voor de teler dramatisch. Met een opbrengstprijs van de vrije fritesaardappelen, die slechts ca. 10 % van de kostprijs dekt, is het nauwelijks verantwoord de aardappelen te oogsten. Maar ook voor de verwerkers is er in … Lees verder

Een reactie plaatsen

Brancheorganisatie Akkerbouw formeel opgericht

De wens van de totale ketens in de Nederlandse akkerbouw om intensief samen te werken in een Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw is een stap dichterbij gekomen. De formele oprichting van de BO heeft inmiddels plaatsgehad en er is een eerste bestuur … Lees verder

Een reactie plaatsen

Producenten Organisaties bieden goede kansen op sterkere marktmacht

In het nieuwe GLB voor de periode van 2014 tot 2020 is veel aandacht voor Producenten Organisaties (PO’s). De Europese Commissie constateert terecht dat de primaire producent een zwakke positie in de markt heeft en dat dit vaak aanleiding geeft … Lees verder

Een reactie plaatsen

Geef ruim baan aan versterken marktpositie boeren via producentenorganisaties

Producentenorganisaties (PO’s) kunnen prima mogelijkheden bieden om de positie van de primaire producenten in de agri- en foodketens te versterken. Dat stellen de agrarische vakbonden. Ze roepen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid op om ruim baan te geven … Lees verder

Een reactie plaatsen

Akkerbouwer kan kiezen uit Dijksma’s keuzes

Staatssecretaris Dijksma gaat er van uit dat voor de vergroeningspremie extra prestaties geleverd moeten worden door boeren. Want: Het gaat om de besteding van publieke middelen. Ze vindt het niet verstandig als andere lidstaten soepeler omgaan met de mogelijkheden die … Lees verder

Een reactie plaatsen