De NAV blijft zich inzetten voor een beter werkbaar GLB, hoewel wij liever zien dat boeren hun inkomen uit de markt halen en er een markt- en prijsbeleid komt. Naast het tweewekelijks sectoroverleg met RVO en LNV maakt de NAV deel uit van de nieuwe Regiegroep GLB. Het sectoroverleg begon twee jaar geleden als een wekelijks overleg over beleid en uitvoering maar gaat inmiddels alleen over uitvoering en Gecombineerde Opgave. De Regiegroep is nieuw gevormd en zal meerdere keren per jaar bij elkaar komen om juist over het beleid te praten, inclusief het volgende GLB. Daarnaast is er nog een groep die zich uitsluitend bezighoudt met verbetering van de ecoregeling. De NAV heeft in de Regiegroep ingebracht dat daar ook aandacht moet zijn of maatregelen wel bijdragen aan doelbereik. In het sectoroverleg over de uitvoering brengen wij regelmatig vragen in van leden. We hebben ook gepleit voor meer ruimte voor het toepassen van overmacht door het natte voorjaar vorig jaar.

 EC voorstellen versoepeling

De EC heeft in maart voorstellen gedaan voor versoepeling van de regelgeving in het GLB. Men wil in 2025 helemaal af van de 4% braak (GLMC8) en van kalenderlandbouw. O.a. door druk van de NAV heeft RVO nu net de vrijstelling voor GLMC8 ingebouwd in de GO voor 2024, dat is dus maar voor één jaar. De NAV hoopt dat de Nederlandse invulling wat betreft kalenderlandbouw zich ook uitstrekt tot de ecoregeling. Nu is er een strikte afrekening bij bepaalde activiteiten op een kalenderdatum, zoals 80% bedekking in groene braak op 31 mei, terwijl in een nat en koud voorjaar ook de insecten laat zijn en die datum van 31 mei niks zegt over de bijdrage aan de biodiversiteit. De NAV pleit er steeds voor in alle overleggen om de uiteindelijke doelen voor biodiversiteit, klimaat en milieu voor ogen te houden en niet dat wat gemeten wordt tot doel te verheffen, zoals percentage bedekking op dag X.

De voorstellen van de EC zijn eind april aangenomen in het Europees Parlement. GLMC8 lijkt daarmee vanaf volgend jaar te verdwijnen, maar voor Nederland zullen de aanpassingen in GLMC7 niet veel invloed hebben omdat de maatregelen daarin de mestwetgeving volgen.

Verzoek NAV over GO 2024

Het is inmiddels duidelijk dat de toezegging van RVO dat de bulk van de beschikkingen over 2023 in april zou worden verzonden niet wordt gehaald. Dat is uitermate frustrerend omdat boeren zo niet weten of ze het vorig jaar goed hebben gedaan. De NAV heeft bij minister Adema een verzoek ingediend om boeren die een negatieve beschikking krijgen over 2023 daarna een maand te geven om de GO van 2024 aan te passen. Zo kan men dan leren van wat er kennelijk in 2023 fout is gegaan en maakt men niet in 2024 dezelfde fout. Dit is geheel in lijn met de woorden van minister Adema dat 2023 als leerjaar zou worden beschouwd. Ten tijde van het ter perse gaan van dit blad hadden we nog geen reactie op onze brief. We houden u op de hoogte.