De Europese Commissie (EC) heeft half maart een aantal wijzigingen voorgesteld voor het GLB. De sector kreeg deze 17 maart toegestuurd met het verzoek dat weekend te reageren. De voorstellen betreffen GLMC 6,7 en 8.

GLMC 6 gaat over bedekt houden van grond. De versoepeling bestaat uit het loslaten van vaste kalenderdata en dit over te laten aan de lidstaten. De NAV heeft als reactie aangegeven dat dit ons alleen helpt als álle kalenderdata worden losgelaten, dus niet per jaar met nieuwe data gaan werken, want die besluiten komen meestal te laat voor akkerbouwers om op te kunnen anticiperen.

GLMC 7 gaat over verplichte rotatie. Deze mag voortaan ook worden ingevuld met gewasdiversificatie. Voor Nederland helpt deze versoepeling niet, omdat bij ons een en ander vastligt in de mestwetgeving.

GLMC 8 gaat over verplicht 4% braak. Na onze suggesties aan de minister over hoe de voorgestelde derogatie hiervoor toch mee te nemen in de GO van dit jaar hebben LNV en RVO besloten de derogatie toch door te voeren. Het betekent dat u de 4% braak niet alleen kunt invullen met sloten, bufferstroken en landschapselementen, maar ook met vanggewassen na het hoofdgewas (met factor 1) en met eiwitgewassen zonder gewasbeschermingsmiddelen. Dit helpt vooral boeren met weinig eigen sloten en landschapselementen en grote percelen.

Verder heeft de EC voorgesteld dat het Nationaal Strategisch Plan tweemaal i.p.v. eenmaal per jaar mag worden aangepast, waar de NAV positief over is. Ook komt er meer aandacht voor de positie van de boer in de keten en moet het makkelijker worden voor producentenorganisaties (PO’s) om een erkenning te krijgen. In reactie hierop hebben wij aangegeven bij de minister dat in deze plannen de hoofdzaken onbenoemd blijven, nl. het negatieve effect van handelsverdragen op de positie van boeren in de EU en de verzwaring van de verplichtingen voor een PO in Nederland die de ACM in haar Richtlijn heeft opgenomen.

Inmiddels heeft de EC de voorstellen goedgekeurd. Het laatste woord is aan het Europarlement. De stemming zal eind april plaatsvinden. We houden u op de hoogte van het vervolg.