Het begint door te dringen in Brussel dat het GLB wel het nodige te wensen over laat. En in de aanloop naar de Europese verkiezingen in juni weet men ineens wel de problemen te benoemen en oplossingen te bedenken.

 Vrijstelling voor GLMC8

De EC heeft besloten dat u ook in 2024 niet hoeft te voldoen aan GLMC8 zoals deze oorspronkelijk was bedoeld, nl. 4% van het areaal niet-productief. Maar let op, het is nog niet overgenomen door Nederland én het betekent niet dat u nu alles mag doen op die 4%. De EC laat het aan de lidstaten over of zij de GLMC8 derogatie willen invoeren dit jaar. RVO-directeur Van der Burg heeft meermaals verklaard dat RVO dat niet zal inbouwen in hun systeem en spreekt daarmee in feite een veto uit. Dat heeft wel een erg hoog ‘system says no’ gehalte! Maar uiteindelijk is het besluit aan de minister en de Tweede Kamer, niet aan de uitvoeringsinstantie. De NAV is voorstander van de geboden vrijstelling, omdat deze in sommige regio’s wel degelijk soelaas kan bieden. Wij hebben aan minister Adema voorgesteld om RVO tot eind november de tijd te geven om het in te bouwen in hun systeem en boeren tot die tijd te laten werken met de systemen van de diverse advies- en accountantsbureaus, die dit ongetwijfeld wel snel kunnen inbouwen. Zo weet een boer of hij aan de eisen voldoet en kan RVO rustig doorwerken zodat ze het systeem hebben bijgewerkt zodra de definitieve GO moet zijn gedaan eind november.

op 29 februari heeft minister Adema bekend gemaakt de vrijstelling voor GLMC 8 toch wel te verlenen. De NAV is daar zeer verheugd over, want di t maakt voor een grote groep akkerbouw veel verschil.

U mag de 4% naast niet-productief ook invullen met vanggewassen en eiwitgewassen zonder gewasbeschermingsmiddelen. Vanggewassen na de hoofdteelt krijgen weegfactor 1.

 EC voorstellen

Op 22 februari heeft de Europese Commissie een persbericht doen uitgaan met daarin aandacht voor de hoge administratieve lasten voor boeren in het GLB. Zij stellen dat boeren te veel tijd kwijt zijn met het systeem in plaats van met voedselproductie. De EC wil dit op korte en middellange termijn veranderen. Er komt een enquête onder boeren over de regeldruk. We houden u op de hoogte zodra deze enquête open gaat! De resultaten worden begin zomer 2024 verwacht.

Een aantal maatregelen die de EC nu voor de korte termijn voorstelt en zal bespreken met de lidstaten: vrijstelling van GLMC1 (behoud blijvend grasland, met ingang van maart 2024), vereenvoudigen van bepaalde controles, minder administratieve bezoeken aan boeren en meer uniformiteit in begrippen als overmacht. Voor de middellange termijn wil men boeren met minder dan 10 ha vrijstellen van controles. Verder wil men werken aan verbeteren van de positie van boeren in de keten en tegengaan van oneerlijke handelspraktijken. Ook wil men het makkelijker maken voor lidstaten om het Nationaal Strategisch Plan te vereenvoudigen.

Bovenop dit bericht heeft Landbouwcommissaris Wojciechowski gesteld dat hij af wil van het ongelijke speelveld wat wordt veroorzaakt door de vrijhandelsverdragen en dat hij de klimaatmaatregelen voor boeren wil aanpassen.

Onze conclusie: men begint zich zorgen te maken over zowel de voedselzekerheid/voedselsoevereiniteit als over de oplopende onvrede bij boeren. De voorgestelde wijzigingen zullen overigens bij RVO nog wel wat stress veroorzaken…

Budget GLB 2024

Voor 2024 zijn de tarieven voor de basis hectarepremie en de diverse categorieën in de ecoregeling nog niet bekend. In een motie begin februari heeft de Tweede Kamer aan  minister Adema gevraagd te onderzoeken of de basispremie omlaag kan ten gunste van de ecoregeling. Adema heeft aan de EC gevraagd of hij de bandbreedte van de gegarandeerde basispremie mag veranderen. De NAV heeft in een gesprek met de minister gevraagd om eerst eens te kijken hoe de verdeling over de sectoren is. Onze indruk is namelijk dat twee ecoactiviteiten voor melkveehouders fors worden overschreden waardoor men boven het begrote budget uitkomt, namelijk uren weidegang en areaal kruidenrijk grasland. Het kan niet zo zijn dat om die reden de akkerbouwers een lagere basispremie krijgen, vindt de NAV. Mocht de basispremie toch worden verlaagd, dan hebben wij in hetzelfde gesprek voorgesteld om deze premie voor de rustgewassen wel op niveau te houden. Minister Adema komt er op terug.

Meld problemen bij afhandeling 2023!

De NAV vangt geluiden op dat mensenproblemen hebben bij goedkeuring door RVO van de aanvraag 2023 voor het GLB. Mocht u ook problemen ondervinden, meld u dat dan via info@nav.nl. Zo kunnen wij het als signaal meenemen in het tweewekelijkse overleg met RVO. Het blijft belangrijk dat u zelf ook bezwaar aantekent bij RVO, anders verliest u later het recht op in beroep gaan.