De NAV heeft in een brief aan minister Adema en aan de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer krachtig geprotesteerd tegen de aanwijzing van Nutriënt Verontreinigde (NV) gebieden en de gevolgen van die aanwijzing voor de akkerbouw. De aanwijzing van de NV-gebieden is bedoeld om de derogatie voor melkveehouders nog de maximale twee jaar in stand te houden, maar treft de akkerbouw zeer. De aanwijzing komt op een moment dat het effect van eerdere maatregelen zoals de bufferstroken (ook vooral nadelig voor akkerbouw) nog niet kan worden vastgesteld en er wordt ook geen rekening gehouden met nieuwe regels in 2024, zoals 4% verplichte braak en geen bemesting meer op groenbemesters. Ook is de NAV verbijsterd over het gebruik van oude cijfers om de bijdrage van de landbouw aan N en P in water vast te stellen. Verder vinden wij het onbegrijpelijk dat bij clustering van gebieden maar 30% van de deelgebieden boven de norm hoeft te zitten om het hele gebied als verontreinigd aan te wijzen. En tenslotte is de NAV fel tegenstander van generieke bufferzones rondom álle N2000 gebieden i.p.v. alleen rondom stikstofgevoelige gebieden, iets wat we juist van tafel hadden gekregen in de onderhandelingen voor het Landbouwakkoord.

In het Tweede Kamerdebat op 21 december werd duidelijk dat minister Adema gelijke behandeling van alle waterschappen verkiest boven het gebruik van recentere cijfers waar mogelijk. Onze brief heeft mede geleid tot een aantal moties. De motie van Flach (SGP) om gebieden niet als NV-gebied aan te wijzen waar op basis van recentere cijfers blijkt dat de landbouw minder dan 19% bijdraagt aan de nutriëntenbelasting, is gelukkig aangenomen. De NAV zal aandringen op directe uitvoering. Helaas werd de motie van Flach (SGP) en Pierik (BBB) om alleen bufferzones rondom stikstofgevoelige N2000-gebieden aan te wijzen verworpen, met name door een tegenstem van de VVD. Op onze vraag om uitleg gaf Van Campen (VVD) aan dat men bang is de derogatie per direct te verliezen i.p.v. over twee jaar. Een duidelijk voorbeeld van akkerbouw opofferen voor melkveehouderij. Het wordt de hoogste tijd voor doelsturing, zodat boeren die de waterkwaliteit op orde hebben geen beperkingen krijgen, en voor integraal beleid waarbij men echt werk maakt van de veel gepredikte transitie naar meer plantaardige productie en consumptie!