Eindelijk is dan toch op 19 april de lijst met wintergewassen voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn gepubliceerd door het Ministerie van LNV. Op zand en löss geldt sinds dit jaar de verplichting om voor 1 oktober een vanggewas in te zaaien na de hoofdteelt. Na een gewas wat op de lijst wintergewassen staat hoeft dit niet. Voldoet men niet aan de verplichting, dan wordt men voor de korting maal het aantal hectares in het volgende jaar als volgt gekort op de N-norm: zaaien tussen 1 en 15 okt. geeft 5 kg/ha korting, tussen 16 en 31 okt. 10 kg/ha korting, vanaf 1 nov. 20 kg/ha korting.

De NAV heeft in november 2022 een zienswijze ingediend op de concept-lijst. Wij hebben pootaardappelen, consumptieaardappelen, zetmeelaardappelen, cichorei en vezelgewassen voorgedragen om toe te voegen aan de lijst. Van deze gewassen is alleen cichorei overgenomen zodat gelukkig die teelt gered is. Het stelt ons zeer teleur dat LNV met name de consumptie- en zetmeelaardappelen niet op de lijst heeft gezet. In de Beslisnota bij de Kamerbrief staat als motivering dat consumptieaardappelen standaard in juli en augustus worden geoogst. Tot zover de landbouwkundige kennis op het ministerie… De teelt zal hier zwaar door onder druk komen te staan. Ook de teelt van vezelgewassen zal moeilijker worden, terwijl minister Adema toch juist graag wil dat boeren gewassen gaan telen voor de biobased economie.

De maatregelen zijn ingesteld omdat men uitspoeling van stikstof wil voorkomen. Door voor 1 oktober een vanggewas te zaaien, neemt dit het achtergebleven stikstof op, zo is de redenering. Maar men vergeet, dat consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen nog niet oogstrijp zijn in september.

De NAV heeft direct na de bekendmaking een persbericht opgesteld en mede daardoor zijn er de volgende dag in een ingelast debat twee moties ingediend, door SGP en BBB. Maar zoals wel vaker hebben de coalitiepartijen deze moties niet gesteund. Wij hebben nu overleg met de minister aangevraagd hierover.

Wat ook bijzonder vreemd is: suikerbieten op zand en löss moeten volgens het 7e AP na 1 november worden gerooid, maar in de ecoregeling van het GLB wordt u juist beloond als u de suikerbieten voor 1 november rooit… Op onze vragen aan LNV om opheldering hierover is nog geen antwoord gekomen.

Dit is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet: veel te late bekendmaking van de regels, geen aandacht voor goed onderbouwde bezwaren en voor tegenstrijdige regels in 7e AP en GLB. Minister Adema heeft bij het Catshuisontbijt kort na zijn aantreden toegezegd dat LNV beter zou gaan luisteren naar goed onderbouwde zienswijzen. Helaas is dat in dit geval niet gebeurd. Zolang de wetgeving hieromtrent niet definitief is blijft de NAV haar best doen om LNV tot inkeer te brengen.