Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe GLB is nog steeds niet gereed. De NAV heeft er op aangedrongen om 2023 als overgangsjaar te bestempelen, omdat de definitieve plannen vooral voor akkerbouwers veel te laat bekend zijn. Minister Staghouwer verwacht zelfs dat de definitieve besluiten pas in december worden genomen. Men is zich in onze ogen veel te weinig bewust van het ritme van het teeltjaar van akkerbouwers, waarbij nu de bouwplannen worden gemaakt en binnenkort de wintergranen al worden gezaaid.

Waarschuwing: online simulatietool eco-regeling niet gebruiken!

In het nieuwe GLB wat per 1 januari ingaat, kan men via de eco-regeling punten en waarden toegekend krijgen voor eco-activiteiten die bijdragen aan klimaat-, milieu- en natuurdoelen. De waardering die aan de eco-activiteiten wordt toegekend, is mede afhankelijk van de regio (grondsoort) waarin uw bedrijf ligt. Afhankelijk van de totale waarde die u met de gekozen activiteiten realiseert, krijgt u uitbetaald op het niveau brons, zilver of goud, wat naar verwachting overeenkomt met een eco-premie per hectare van € 60,  € 100 of € 200.

Om te zien hoe uw bedrijf scoort in de eco-regeling en om alles te kunnen plannen voor de activiteiten in de eco-regeling heeft RVO een online tool gemaakt. Deze maakt automatisch gebruik van uw gegevens zoals die bekend zijn bij RVO, wat het geheel zeer gebruiksvriendelijk maakt. Maar let op: niet alle voorwaarden zitten in deze online tool! Ook de verschillende weging per regio ontbreekt. Dit maakt de tool vooral voor akkerbouwers niet betrouwbaar en de NAV adviseert daarom deze online tool niet te gebruiken voor het maken van plannen voor het nieuwe teeltseizoen.

De NAV heeft al in juli het ministerie dringend verzocht de online tool terug te trekken en het Excel-bestand wat ook is gemaakt te delen met de boeren. Hierop hebben wij nog steeds geen antwoord ontvangen. Maar simpele vergelijkingen van doorrekening van enkele bedrijven met het Excel bestand en met de online tool laten zien dat de online tool zaken veel te rooskleurig voorstelt. Daardoor lijkt het al gauw alsof u in de categorie goud valt, terwijl het in werkelijkheid misschien net brons is. Omdat wij geen antwoord krijgen en het essentieel vinden dat u wel de beste beschikbare informatie tot uw beschikking heeft, hebben wij besloten het Excel-bestand te delen op onze website: Excelbestand ecoregeling.

In 2023 geen verplichte 4% niet-productief in GLB

De Europese Commissie heeft besloten om in 2023 één van de basisvoorwaarden (de zogenaamde negen GLMC’s) voor het nieuwe GLB, nl. 4% niet-productief, verwoord in GLMC8, niet verplicht te stellen. Ook GLMC7, verplichte gewasrotatie, gaat niet gelden in 2023. Maar let op: want de eisen uit het 7e Actieprogramma blijven wél gewoon gelden, waaronder de verplichte rotatie met rustgewassen voor bedrijven op zand/löss.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe dit doorwerkt in de eco-regeling, want de EC stelt ook, dat als één van deze voorwaarden de basis is voor activiteiten in het kader van de eco-regeling en/of het ANLb, dat er dan wél aan moet worden voldaan. Het Ministerie van LNV heeft hierover nadere uitleg gevraagd aan Brussel. Kortom, onduidelijkheid troef! Het is wel zo, dat het laten vervallen van de 4% niet-productief het makkelijker maakt voor veel akkerbouwers om aan de basisvoorwaarden te voldoen.

Conclusie

De NAV roept minister Staghouwer nogmaals op om rekening te houden met de fasering in de akkerbouw. Het is werkelijk te laat om pas eind van het jaar definitieve plannen bekend te maken! Dit zal voor veehouders minder een probleem zijn, maar in de akkerbouw houdt het teeltseizoen zich nu eenmaal niet aan de kalenderjaren. Wij verzoeken daarom nogmaals om 2023 een overgangsjaar te maken met de oude vergroeningseisen. Dat voorkomt dat veel akkerbouwers afhaken.