Vorige maand hebben we u bericht over de teleurstellende reactie van het ministerie op onze en andere zienswijzen op het nieuwe GLB. De NAV vindt dat veel van onze ingebrachte punten niet zijn beantwoord. Onze zorgen over de gevolgen van het nieuwe GLB voor de akkerbouw blijven groot en deze blijven wij uitdragen in de Maatschappelijke Begeleidingsgroep en rechtstreeks aan het ministerie. Ook hebben wij in de aanloop naar het Hoofdlijnendebat LNV een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Reactie Europese Commissie

De Europese Commissie (EC) heeft gereageerd op het Nederlandse Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe GLB. Kort samengevat: de EC wil meer uitleg en meer concretisering. Bij een behoorlijk aantal maatregelen vraagt de EC zich af waar de onderbouwing is van het beoogde effect. Het ministerie vat het op als alleen een verzoek om een nadere toelichting en niet als wezenlijke kritiek. De NAV ziet in een groot aantal gevallen dat wat wij als ‘wensdenken’ bestempelen door de EC is aangewezen als ‘onvoldoende onderbouwd’. Zo is er bijvoorbeeld het hardnekkige idee bij het ministerie dat door voorlichting consumenten vanzelf meer willen betalen voor duurzamer geproduceerd product en dat op die manier de markt voor biologische landbouw enorm zal groeien.

Kamermoties over akkerbouw

In onze contacten en gesprekken met Kamerleden hebben we de zorgen over de gevolgen voor de akkerbouw duidelijk gemaakt. De NAV is dan ook tevreden dat de discussie over met name de akkerbouw nu breed wordt gevoerd. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er liggen nog diverse aangenomen Kamermoties die nog niet zijn uitgevoerd. Zo zijn er moties van Bisschop c.s. en Boswijk c.s. om meer mogelijkheden voor de akkerbouw op te nemen in de ecoregeling en in pijler 2. In de reactienota op de zienswijzen schrijft het ministerie dat ze mogelijkheden voor de akkerbouw in de tweede praktijkproef zullen opnemen, maar inmiddels blijkt dat dat niet zal gebeuren. Die tweede praktijkproef loopt nu in 2022 en moet opties voor de ecoregelingen opleveren voor 2023. Als er nú geen zaken als precisielandbouw, NKG en vaste mest worden meegenomen in de praktijkproef, komt het zeker niet in 2023 in de ecoregeling en dat is dan weer niet conform de aangenomen Kamermoties.

Gesprek NAV en LTO met ministerie

De NAV heeft samen met LTO Akkerbouw een gesprek gevoerd met het ministerie over onze zorgen. We hebben daar concreet een aantal opties doorgenomen die zouden kunnen worden meegenomen in de ecoregeling. Het ministerie stelt steeds dat zaken niet te controleren zijn, maar dat klopt vaak niet. Zo is vaste mest prima te controleren via de mestboekhouding en de inzet van precisielandbouw via taakkaarten. Ook heeft de NAV ingebracht dat bij ‘biologische bestrijding’ veel meer zou moeten worden opgenomen dan alleen steriele mannetjes tegen uienvlieg.

Het probleem van controleerbaarheid speelt ook bij de maatwerkaanpak van het 7e AP. Daar wordt gekeken naar hoe met een combinatie van private certificering en controle door de overheid genoeg borging ontstaat. De NAV pleit er voor om dan wel zowel bij het GLB als bij het 7e AP dezelfde certificeringen te gebruiken.

Voorstellen

De NAV heeft nu de volgende concrete voorstellen voor opname in de ecoregeling: 1. Vaste mest toepassen, te borgen via mestboekhouding; 2. Precisielandbouw, te borgen via taakkaarten; 3. NKG, te borgen via private certificering; 4. Randen met ‘bankerplanten’ (voor opbouw van populaties van natuurlijke vijanden van plagen) langs uienvelden of aardappelen, te borgen via satelliet en waarneming ter plaatse; 5. Vanggewassen (goed voor de weerbaarheid van gewassen), te borgen via satelliet en waarneming ter plaatse; 6. Gebruik van minder of minder belastende gewasbeschermingsmiddelen, te borgen via de nieuwe milieu-indicator gewasbescherming. Deze voorstellen zullen wij ook aan de Tweede Kamer laten weten. Mocht u nog aanvullende ideeën hebben die goed controleerbaar zijn, laat het ons dan z.s.m. weten, in ieder geval vóór 9 mei 2022, dan nemen wij het mee richting ministerie en Tweede Kamer!