De Raad voor Leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft in december 2021 een rapport uitgebracht met de titel ‘Boeren met toekomst’, over hoe het verder moet met de boeren die door willen gaan met hun bedrijf. Om beter inzicht te krijgen hebben de onderzoekers dialoogtafels georganiseerd met boeren. Over de verzamelde info geven ze in het rapport hun mening. Het heeft geleid tot zes aanbevelingen aan de overheid: 1. Zorg voor maximale duidelijkheid over duurzaamheidsnormen; 2. Biedt binnen die normen maximale vrijheid aan boerenondernemers; 3. Bevorder een zo veel mogelijk geïntegreerd certificeringssysteem en een onafhankelijke controle autoriteit; 4. Zet in op adequate handhaving op bedrijfsniveau; 5. Wees actief betrokken bij gebiedsprocessen en 6. Zet in op verduurzaming van de keten en gedragsverandering van de consument.

Reactie Staghouwer

In een Kamerbrief op 8 maart stelt minister Staghouwer dat de landelijke doelen duidelijk zijn, dat er gewerkt wordt aan regionale doelen, maar dat de vertaling naar bedrijfsspecifieke doelen nog lastig is, evenals een overgang naar sturen op doelen i.p.v. het gebruikelijke opleggen van maatregelen. Er vinden nu proeven plaats met Kritische Prestatie Indicatoren. De aanbeveling over certificering zal worden onderzocht, maar er is een scheiding tussen publieke en private doelen van certificering. Als laatste is hij het eens met de aanbeveling dat de hele keten verantwoordelijkheid moet nemen voor verduurzaming van de voedselketen, ook retail en consumenten. Hij gaat helaas niet in op opmerkingen over belemmerende wet- en regelgeving.

Conclusie NAV

De NAV vindt dit rapport een duidelijke demonstratie van het punt wat wij ook al steeds noemen: je moet als overheid/beleidsmakers samen met de boeren kijken welke kansen er liggen en hoe die waargemaakt kunnen worden. Praten mét boeren in plaats van het gebruikelijke praten óver boeren zonder boeren. Sturen op doelen, eerlijke margeverdeling, aanpassen van belemmerende regelgeving enz. zijn zaken waar wij ons al langer hard voor maken. Goed dat dit nu nogmaals onder de aandacht is gebracht.