De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft weer een berekening gemaakt van de kostprijs voor het nieuwe seizoen (2021) van consumptieaardappelen voor een voorbeeldbedrijf op zandgrond en op kleigrond. Omdat de kosten van het reinigen van de bewaring vanwege het wegvallen van CIPC in 2021 niet meer aan de orde zijn, daalt de kostprijs 1 cent/kg t.o.v. 2020. Maar:  daar zijn de kosten van beregening en de nieuwe maatregelen in ruggenteelten nog niet in verwerkt.

De NAV berekent deze kostprijs al vanaf 2010 steeds op dezelfde wijze voor een voorbeeldbedrijf. Daarom zijn de kostprijzen tussen de verschillende jaren goed te vergelijken. De kostprijs is berekend ex BTW en exclusief de kosten van beregening. De kosten voor beregenen zijn berekend op € 225 per ha per keer bij een gift van 25 mm. Door de veranderende klimaatomstandigheden wordt een aantal malen beregenen bijna een structurele teeltmaatregel.

De meest in het oog springende verschillen tussen 2020 en 2021 zijn:

  • – De kosten voor pootgoed en meststoffen worden lager ingeschat dan in 2020
  • – De kosten voor gewasbescherming worden weer hoger en komen daardoor al boven de € 1000 per ha
  • – De kosten voor dieselolie zijn iets lager
  • – De kosten voor kiemremming zijn nog hoger geworden, voor 2020 was er al een verdrievoudiging van deze kosten t.o.v. 2019 door het wegvallen van CIPC
  • – Energiekosten voor de bewaring zijn iets lager
  • – De kosten die in 2020 moesten worden gemaakt om de bewaring van CIPC resten te reinigen, zijn er in 2021 niet meer

Dit leidt voor oogst 2021 op dit voorbeeldbedrijf bij levering uit de schuur in april tot een kale kostprijs voor zandgrond van 15,8 cent/kg en voor kleigrond van 18,2 cent/kg. Dat is voor beide kostprijzen 1 cent/kg lager dan de kale kostprijs voor 2020. De reële kostprijzen, waarbij een marge van 15% is gerekend voor het risico van de teler, zijn resp. 18,1 cent/kg en 20,9 cent /kg. Dat de kostprijs voor 2021 iets lager ligt dan die van 2020, wordt vooral verklaard door de kosten van de reiniging van de bewaarplaats. De kostprijs 2021 ligt wel 1,5 cent/kg hoger dan in 2019.

Bij de berekening is nog geen rekening gehouden met de kosten van beregening en ook niet met de extra kosten die in 2021 gemaakt moeten worden voor de nieuwe regelgeving om dammetjes in ruggenteelt aan te leggen. Het alternatief hiervoor is een extra brede teeltvrije zone van 3 meter, waardoor de te betelen oppervlakte kleiner wordt, met minder opbrengst en dus hogere kostprijs tot gevolg.

Omdat de kosten voor beregening structureel beginnen te worden en 2 keer beregenen al een kostenstijging is van 1 cent/kg, is er geen enkele aanleiding om contractprijzen te verlagen, integendeel. De contractprijzen lagen al onder de berekende kostprijs voor 2020 en omdat de kosten voor de teelt, rekening houdend met beregenen en de nieuwe regelgeving, in 2021 zeker niet dalen is een verhoging van contractprijzen eerder op zijn plaats om de teelt van aardappelen toekomstbestendig te maken.

De berekening is te vinden op http://www.nav.nl/bereken-je-kostprijs/