Op 28 juni heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Hierin heeft de akkerbouwsector een stem gehad via de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik. Veel partijen waaronder de NAV hebben deelgenomen aan de werkgroep die de Klimaattafel van ideeën en plannen moest voorzien.

In het Klimaatakkoord wordt 6 Mton reductie van CO2-uitstoot in 2030 door de landbouw voorzien. Dat was eerst 3,5 Mton, maar door extra inspanningen van de veehouderij en de glastuinbouw is dit verhoogd. Voor de akkerbouw wordt gerekend op 0,3 Mton CO2 reductie. Dat komt met 500.000 ha akkerbouwland neer op 600 kg CO2 per ha. De NAV vindt dat dit een opdracht is die haalbaar zou moeten zijn voor elke akkerbouwer, door bijv. minder grondbewerking, precisielandbouw, meer vanggewassen en rustgewassen/eiwitgewassen te telen en meer dierlijke mest i.p.v. kunstmest te gebruiken. Dat laatste moet dan wel mogelijk worden gemaakt bij de lopende herziening van het mestbeleid.

Zoals het er nu uitziet worden de maatregelen betaald vanuit de ecoregeling van het nieuwe GLB (wat nu de vergroening is). Er wordt ook gewerkt aan een certificatensysteem waarmee extra inspanningen om broeikasgasemissie tegen te gaan worden betaald.