Op 15 april presenteerde Meststoffen Nederland de ´routekaart´ Kunstmest 4.0. Het is een goed onderbouwd stuk waarin de toekomstvisie van Meststoffen Nederland gekoppeld wordt aan andere relevante toekomstvisies zoals kringlooplandbouw. Men beperkt zich ook uitdrukkelijk niet tot kunstmest. Er worden vier focusgebieden genoemd waar Meststoffen Nederland een rol ziet voor zichzelf: 1. Advisering over gezonde bodem en meststoffengebruik in samenhang met organische mest; 2. Productontwikkeling, waaronder herwinbare mineralen en toepassingstechniek; 3. Duurzame meststoffenproductie en 4. Gezamenlijke kennisontwikkeling. In de paneldiscussie bij de presentatie heeft de NAV zich nogmaals uitgesproken voor streven naar evenwichtsbemesting. Het hele rapport is te lezen op www.meststoffennederland.nl.