De laatste tijd komen in toenemende mate klachten over de afhandeling van wildschades bij het NAV-bestuur binnen. Meestal omdat een verzoek om tegemoetkoming in de schade is afgewezen. Als dat op formele gronden is, is dat frustrerend. Een foutje in bijvoorbeeld de gevraagde data is snel gemaakt en de beoordeling is onverbiddelijk. Weg € 300!

Vanuit de NAV vragen we daar bij de instanties steeds weer aandacht voor. Dat de minister van LNV een groot deel van de beleidsvorming en de hele uitvoering van wildschade heeft overgedragen aan de provincies maakt het er wat dat betreft ook niet gemakkelijker op. Met name in die gevallen waar akkerbouwers land betelen op de grens van twee provincies kan het voorkomen dat de regelingen omtrent schadebestrijding en -afwikkeling verschillend zijn. In een klein land als Nederland vinden we dat van de gekke.

Preventie verplicht

Om een ontheffing voor bestrijding of een tegemoetkoming van wildschade te kunnen aanvragen moeten voorgeschreven preventieve maatregelen worden getroffen ook al zijn ze soms niet effectief. Het zetten van vlaggen op een perceel wintergerst tegen roekenschade is daar vaak een voorbeeld van. Binnen de kortste keren trekken de roeken zich daar niets van aan. Als NAV zijn wij van mening dat de akkerbouwer en de jager in het gebied beter samen de te nemen preventieve maatregelen kunnen bepalen.

De regelingen rondom wildschade zijn complex en worden dan ook als ingewikkeld ervaren door akkerbouwers. Dat maakt dat wij vanuit de NAV ook aandringen op vereenvoudiging van de regelingen. De praktijk leert echter dat de in de laatste kabinetten gemaakte afspraak om te komen tot minder en simpeler regels alleen maar leidt tot meer en complexere regels. Vandaar dat wij ook aandringen op het instellen van een bij voorkeur landelijke helpdesk waar akkerbouwers terecht kunnen om te komen tot in ieder geval ontvankelijke verzoeken die niet op formele gronden worden afgewezen.

 

Melden is belangrijk en gratis!

We merken dat er nog steeds te weinig schade wordt gemeld. Melden is belangrijk om de betrokken instanties een realistisch beeld van de wildschade te verschaffen. Dat ondersteunt de NAV ook in onze pogingen de regelingen verbeterd te krijgen. Melden is gratis. De leges van € 300 gelden alleen als een verzoek tot een tegemoetkoming wordt ingediend. Meldt dus uw schade wel zodat duidelijk wordt hoe groot het probleem daadwerkelijk is!