De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft met instemming kennis genomen van de besluiten van de Europese Commissie i.v.m. de droogte: toestemming aan lidstaten om eerder dan gebruikelijk een groter voorschot op de bedrijfstoeslagen uit te betalen en meer mogelijkheden voor het telen van veevoer. De EC roept bovendien de lidstaten op om open te staan voor meer ruimte in de vergroeningsregels.

De NAV heeft op 26 juli al een aantal voorstellen gedaan aan Minister Schouten om de ergste nood onder akkerbouwers te lenigen: eerdere uitbetaling van toeslagen, overbruggingskredieten voor de ergst getroffen boeren, uitstel van inzaaien van vergroeningsgewassen tot na de droogte met aanpassing van de termijn van 8 weken en het gebruiken van vergroeningsgewassen als veevoer. Wij hebben nog geen antwoord ontvangen, maar in ieder geval is duidelijk dat de EC een aantal van deze voorstellen goedkeurt en ook bij aanpassing van de eisen voor de vergroening soepel zal zijn. Onze voorstellen worden inmiddels breed gedragen en we roepen daarom nogmaals het Ministerie van LNV op om nu zo snel mogelijk zekerheid te geven over de voorgestelde maatregelen. In diverse regio’s stevenen de aardappelen af op 50% minder opbrengst, de suikerbieten 40% minder. Dit is volgens de NAV voldoende reden om de huidige droogte officieel tot ramp te verklaren.

Tot slot hoopt de NAV voor de toekomst, dat de huidige situatie voldoende aanleiding geeft om de bredeweersverzekering beter bereikbaar te maken voor álle akkerbouwers, door verlaging van het eigen risico en te stoppen met het heffen van assurantiebelasting over de premie. Wat betreft de watervoorziening: de NAV signaleert met instemming dat diverse waterschappen hun uiterste best doen om de watervoorziening voor beregening zo goed mogelijk op peil te houden. Wel heeft de NAV bezwaar tegen de verschillen tussen waterschappen die uit dezelfde bronnen tappen: in Friesland is beregenen beperkt, maar in Groningen, Noord-Holland en Flevoland niet, terwijl voor al deze regio’s het IJsselmeer de bron is. We hebben daarom het Wetterskip Fryslân gevraagd per direct de maatregelen in te trekken.