Geachte mevrouw Schouten

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) ziet de problemen met de droogte toenemen en wil bij deze uw aandacht vragen voor een aantal door u te overwegen maatregelen.
Allereerst hopen we dat u positief reageert op het verzoek van LTO Akkerbouw en de NAV om de beregening van consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen met oppervlaktewater vrij te geven in gebieden die tot nu toe golden als verbodsgebieden vanwege bruinrot-risico’s. Daarbij blijft de beregening van pootaardappelen en ATR en TBM verboden vanwege de fytosanitaire risico’s. Zolang de waterschappen geen algeheel beregeningsverbod instellen, kan dit in de genoemde gebieden nog enig
soelaas bieden.

De huidige problemen worden versterkt door het feit dat deelname aan de bredeweersverzekering beperkt is, omdat deze verzekering voor veel boeren te duur is door het hoge eigen risico en de assurantiebelasting. De NAV vindt het onbegrijpelijk, dat de Rijksoverheid niet open staat voor het afschaffen van de assurantiebelasting op de bredeweersverzekering, zoals dat bijvoorbeeld ook geldt voor transportverzekeringen en wij hopen dat u hierin verandering kunt brengen. Het doel van de verzekering was juist, dat boeren niet afhankelijk zijn van steun van de overheid, maar in de huidige vorm is de verzekering voor veel boeren niet aantrekkelijk.

Wanneer de droogte langer aanhoudt zullen meer en meer telers in de problemen komen. De compensatie door hogere prijzen is maar ten dele te verwachten en geldt bijvoorbeeld ook niet voor de contractteelten. Voor boeren die in directe problemen komen door de droogte, stelt de NAV een aantal oplossingen voor. Om liquiditeitsproblemen te voorkomen zouden dit jaar de toeslagen eerder, nl. voor november i.v.m. pachtbetalingen, moeten worden uitbetaald en zouden boeren een overbruggingskrediet moeten kunnen krijgen.

Ook vraagt de NAV ruimte in de vergroeningsregels: het is immers onzin om in deze droogte groenbemesters in te zaaien alleen omdat de regels dat voorschrijven en deze dan te beregenen. Een oplossing zou zijn om de inzaai van groenbemesters uit te kunnen stellen totdat de droogte voorbij is en dit jaar de minimale termijn van tien weken aan te passen. Om het gebrek aan veevoer te verzachten stelt de NAV voor om het maaien en afvoeren van vergroeningsgewassen toe te staan.

De NAV vindt dat de Rijksoverheid door haar hardnekkige vasthouden aan de assurantiebelasting medeverantwoordelijk is voor de beperkte deelname aan de   bredeweersverzekering. Daarom is het niet meer dan logisch, dat dezelfde Rijksoverheid haar verantwoordelijkheid neemt en meedenkt over oplossingen. De NAV nodigt u van harte uit om de situatie op de akkerbouwbedrijven te komen bekijken en met ons de discussie aan te gaan.