De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) ziet in de plannen van Rutte III op een aantal terreinen verbetering van de positie van de landbouw. Op sommige cruciale punten is het voorgenomen beleid nog niet helder.

De NAV is verheugd  dat er waarschijnlijk weer een minister van landbouw komt. Nederland is dat ook wel verplicht gezien de belangrijke rol van voedselvoorziening en het belang van Nederland als producent van agrarische producten. Onduidelijk blijft echter of het Ministerie van Landbouw opnieuw wordt opgetuigd of dat er een minister bij Economische Zaken komt ‘inwonen’.

Ronduit negatief is de voorgenomen verhoging met 50% van 6 naar 9% van de BTW voor basisvoedselproducten. Hier dreigt toch dat de prijsstijging voor consumenten in de prijzenslag tussen de supermarkten voor een deel op de boer zal worden afgewenteld.

Positief is zeker dat het nieuwe kabinet de mededingingswet wil aanpassen om meer ruimte te geven aan boeren om samen te werken. De NAV pleit hier al langer voor en is verheugd dat dit punt wordt opgepakt. Expliciet zal de nieuwe wet ruimte moeten bieden voor het maken van afspraken tussen de boeren over prijs en volume. Ook is de NAV verheugd dat Rutte III van mening is dat bovenwettelijke eisen van afnemers moeten worden betaald aan de boeren en dat er steun komt voor bedrijfsovername door jonge boeren. Dit alles kan de inkomenspositie van akkerbouwers verbeteren.

De NAV vindt het vasthouden aan Europese normen in handelsverdragen niet ver genoeg gaan en ziet liever dat voedsel en landbouw buiten de verdragen worden gehouden om voedselzekerheid en voedselveiligheid te garanderen.

Positief is dat er ruimte gegeven wordt aan het instellen van Algemeen Verbindend Verklaring voor de financiering van collectief onderzoek door brancheorganisaties. Dit heeft echter pas waarde indien de overheid (anders dan tot nu toe) bereid is mee te werken aan de informatieverstrekking om daadwerkelijk bij iedere boer te kunnen heffen.

Wat betreft het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is de NAV verheugd dat Rutte III hecht aan uniformiteit in de Europese Unie zonder nationale ‘koppen’. Speerpunt in het GLB is om de crisisbestendigheid van de landbouw te vergroten. Hierbij is een mate van financiële zekerheid voor de primaire sector onontbeerlijk.

Positief is dat er inzet gepleegd gaat worden om nieuwe kweekmethoden, die niet de soortenbarrière overschrijden, in de plantenveredeling toe te passen. Dit is onontbeerlijk om bijvoorbeeld ziekteresistenties in te kruisen zodat boeren over weerbare rassen kunnen beschikken die minder gewasbeschermingsmiddelen  nodig hebben. Hierbij is ook van belang dat het bedrijfsleven haar investeringen gewaarborgd ziet middels het kwekersrecht.

Positief is dat de regering meer inspanningen wil verrichten om vervuiling van het oppervlaktewater door medicijnresten en hormonen tegen te gaan. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn meer aandacht moet komen om fosfaatemissie naar het oppervlaktewater uit andere bronnen dan landbouw te erkennen.

De NAV wil er verder op wijzen dat de akkerbouw kan meehelpen om klimaatverandering tegen te gaan door het binden van CO2. Echter, de huidige mestwetgeving en het pachtbeleid werken dit tegen. Wij zien graag verruiming van de mogelijkheden om met name het organische stofgehalte in de grond te verhogen.

De NAV is een belangenorganisatie voor en van akkerbouwers. De NAV staat voor een duurzame akkerbouw, waarbij boeren een faire en kostendekkende  prijs voor de producten ontvangen. Wij gaan graag in gesprek met de nieuwe minister over diens doelstellingen en over een toekomstbestendige duurzame akkerbouw.

 

Voor meer informatie: Teun de Jong, voorzitter

06-53656795/t.s.dejong@kpnmail.nl