Waar komt het eten vandaan wat op ons bord ligt en hoe wordt het geproduceerd? Dit is een vraag die steeds meer mensen bezig houdt. En tegelijkertijd ervaren boeren onbegrip van politiek, ambtenaren en burgers over wat zij nu eigenlijk aan het doen zijn. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vond het tijd om een website te ontwikkelen met veel informatie voor de ‘geïnteresseerde leek’. De NAV hoopt op deze wijze een bijdrage te leveren aan meer wederzijds begrip en het verkleinen van de kloof tussen boeren en burgers.

De nieuwe website heeft als naam www.akkerbouw-van-nu.nl De website vertegenwoordigt niet de standpunten van de NAV, deze staan op www.nav.nl. De website geeft antwoord op vragen die uiteenlopen van ‘wat staat daar voor een gewas’ tot ‘waarom spuiten boeren met landbouwgif’ en ‘waarom krijgen boeren geld uit de EU’. De informatie is onderverdeeld in een aantal categorieën:

alles wat met de teelt van gewassen te maken heeft, een kalender wanneer welke gewassen worden gezaaid en geoogst, landbouwwerktuigen,  teeltsystemen en keurmerken

milieu, waaronder gewasbescherming, mest, veredeling, precisielandbouw, agrarisch natuurbeheer, stand van zaken en toekomstperspectief wat betreft duurzaamheid

geld en economie, met daarin kosten en inkomsten, afnemers, directe verkoop, regionale kringlopen, neveninkomsten, bedrijfstoeslagen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU

klimaat, met daarin aandacht voor zowel aanpassing aan klimaatverandering als voor hoe akkerbouw kan bijdragen aan het verminderen van de CO2 in de lucht en de ontwikkelingen richting een economie die gebaseerd is op vervangbare grondstoffen (biobased) in plaats van op eindige fossiele bronnen.

De website is voorzien van veel foto’s, waarvoor de NAV de makers bedankt voor het ter beschikking stellen. De NAV hoopt met deze website een breed publiek aan te spreken, met name ook in de steden. De website is geschreven voor (jong) volwassenen en niet speciaal voor lagere schoolkinderen, omdat we vinden dat juist bij de volwassenen vaak kennis ontbreekt. Voor kinderen zijn er bovendien al andere initiatieven. Uiteindelijk is natuurlijk het doel om door een beter begrip van en meer kennis over de akkerbouw, bij burgers een positieve houding tegenover boeren en begrip voor hun bedrijven te kweken.

De NAV heeft gepoogd een zo objectief mogelijk beeld te schetsen. Daarbij hebben wij juist termen gebruikt waarvan wij denken dat burgers ze gebruiken bij het zoeken van informatie, zoals landbouwgif. Ook hebben wij geprobeerd zo compleet mogelijk te zijn, maar uiteraard kunnen er altijd zaken worden toegevoegd. Voor de actualiteit gebruiken wij een facebookpagina met dezelfde naam: Akkerbouw van nu.