Nu het eindelijk begint te lopen met de Brede Weersverzekering lijkt het Ministerie van Economische Zaken (EZ) roet in het eten te gooien. Er spelen verschillende zaken in deze.

Perceelsniveau of gewasniveau

In Nederland wordt tot op heden door Vereinigte Hagel de schadedrempel beoordeeld op perceelsniveau, wat betekent dat een verzekerde voor een uitkering in aanmerking komt als tenminste 30% (eigen risico) van de opbrengst van een perceel verloren is gegaan. Daarbij worden de percelen zelfs nog onderverdeeld in percelen van 1 ha. De andere verzekeraars werken op gewasniveau binnen een bedrijf. Juristen van het Ministerie van EZ menen nu dat de schade volgens de letter van de regeling moet worden bepaald op gewasniveau. Dus er moet meer dan 30% van de totale oppervlakte van een gewas verloren zijn gegaan op een bedrijf voordat men recht heeft op een schade-uitkering. Er zal dan veel minder snel recht op schadevergoeding zijn. De NAV zal er alles aan doen om te voorkomen dat deze verslechtering wordt doorgevoerd.

Assurantiebelasting

Ook blijven wij er bij het Ministerie op hameren dat de assurantiebelasting van 21% die over de brutopremie wordt geheven erg onterecht is. Wij vragen daarom steeds weer om de Brede Weersverzekering gelijk te behandelen als de zakelijke verzekeringen Transportrisicoverzekering en Exportkredietverzekering die zijn vrijgesteld van de assurantiebelasting. Door de assurantiebelasting wordt meteen een deel van de subsidie weer terug gehaald              .

Verhoging budget

Vorig jaar voor het eerst was de Brede Weersverzekering zo’n groot succes dat het maximale budget werd overschreden dat uit pijler 2 van het GLB beschikbaar was voor een premieverlaging. Hierdoor werd de bijdrage van de overheid verlaagd van max. 65% naar 62%. Nu wil staatssecretaris Martijn van Dam het beschikbare budget verhogen door een korting van 4% op de bedrijfstoeslagen (pijler 1). Dat vinden wij zeer ongewenst, want de premiesubsidie komt uit het Plattelandontwikkelingsprogramma (POP) wat voor het grootste deel door de provincies wordt uitgegeven. Een herverdeling binnen POP ligt dan veel meer voor de hand.