In februari heeft de NAV met RVO overlegd over de uitvoering van het GLB en de Gecombineerde Opgave (GO) en een paar dagen later met het Ministerie van Economische Zaken over beleidsmatige zaken.

Nieuw in de Gecombineerde Opgave (GO)

De GO is al op 1 maart opengesteld. Er zijn dit jaar extra ´zachte´ checks ingebouwd. Een harde check blokkeert verder gaan, een zachte geeft alleen een waarschuwing. Er zijn drie zaken die bij een waarschuwing nog tot en met 35 kalenderdagen na 15 mei (= t/m 19 juni) hersteld kunnen worden, nl. 1. wanneer er geheel of gedeeltelijk overlap is met een perceel van een ander; 2. wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarde voor actieve landbouwer en 3. overschrijding van een kadastraal perceel. Wat betreft andere waarschuwingen of zachte checks adviseert RVO om de ingevulde gegevens goed te controleren en eventueel te herstellen bij het invullen van de opgave dan wel uiterlijk 15 mei. Verder worden automatisch de PAL en Pw-waarden van 2016 al vooraf ingevuld. Invullen van de GO kan alleen digitaal, maar men kan zich in nood wel wenden tot het RVO-loket.

Wij hebben krachtig bezwaar gemaakt tegen de enorme vertraging die er nog steeds is met afhandelen van de bezwaarschriften over de betalingsrechten in 2015. Degenen die het betreft hebben hier inmiddels een mail over ontvangen van RVO. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met het NAV-kantoor.

Beleidsmatige zaken

Zowel bij RVO als bij het ministerie hebben we er op aangedrongen dat herbicidengebruik na groenbemesters wordt gemonitord, omdat een eenmalige bespuiting tijdens de teelt van de groenbemester wel eens milieuvriendelijker zou kunnen blijken dan wanneer er meerdere nodig zijn in het volgende jaar. Er is een voorstel van de Europese Commissie om de vergroening aan te passen. Zo zou soja ook mee gaan tellen (maar zonder gewasbeschermingsmiddelen) en zou de minimumtermijn voor groenbemesters 8 weken worden. Hierover mag het Europese Parlement zich nog uitspreken. Alleen let op: in Nederland heeft de Tweede Kamer indertijd aangedrongen op 10 weken dus die moeten ook nog akkoord gaan met eventuele inkorting tot 8 weken. Het Nederlandse voorstel om enkelvoudige vanggewassen te gebruiken is verworpen. De NAV heeft aangedrongen op toevoegen van rogge aan de lijst en daar zal naar worden gekeken. Tevens hebben wij nogmaals gepleit voor verlaging van het percentage akkerrand in het akkerrand-strokenpakket en voor een oplossing voor Oldambt met zijn tarwe-op-tarweteelt.

Als laatste heeft de NAV sterk gepleit voor verhogen van het plafond voor de bredeweersverzekering en voor afschaffen van de assurantiebelasting er op.

Voor het nieuwe GLB is een consultatieronde gaande waar iedereen zijn visie kan geven. De NAV zal zeker reageren en roept iedereen op dit zelf ook te doen via https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_nl. Dit kan tot 2 mei 2017.