De NAV heeft in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een visiedocument opgesteld en verstuurd aan politieke partijen, pers en de leden.

De NAV ziet in dit document een grote toekomst voor hoog-productieve, innovatieve en duurzame akkerbouw in Nederland. Dit berust op twee pijlers:

1. Markt- en prijsbeleid: het Europese landbouwbeleid (GLB) moet er op gericht zijn dat zowel de voedselsoevereiniteit als de inkomens van boeren veilig zijn door aanbodbeheersing, marktregulering en ruimte voor boeren om zich te organiseren in de markt. Pas daarnà kan sprake zijn van verschuiving van toeslagrechten naar plattelandsontwikkeling. Ook moeten agrarische producten buiten vrijhandelsverdragen worden gehouden.

2. Duurzame productie: aandacht voor bodemleven door balansbemesting, toename van inzet van groene gewasbeschermingsmiddelen met behoud van een voldoende breed middelenpakket, toename van de teelt van eiwitgewassen, binding van CO2 om de klimaatverandering tegen te gaan en een belangrijke rol voor de akkerbouw bij transitie naar een biobased economie.

Onafhankelijke kwaliteitscontrole en vermindering van de regeldruk zijn belangrijke randvoorwaarden. Zowel de politiek als de consumenten moeten zich bewust zijn van de belangrijke bijdrage van de akkerbouw aan voedselveiligheid en –kwaliteit en de grote economische rol van de akkerbouw.

Het hele document kunt u hier vinden: 2016-08-30 NAV-visie op de akkerbouw tot 2025