Afgelopen jaren zijn er in verschillende akkerbouwgebieden projecten geweest om met behulp van subsidie akkerbouwers te bewegen om akkerranden met gras of bloemen langs watergangen aan te leggen. Met name de bloemenranden hebben heel positief gescoord bij de burgers en droegen daarmee bij aan een positiever imago van de akkerbouw. Met de komst van het nieuwe GLB zijn de meeste van deze projecten het afgelopen jaar gestopt. De verwachting was dat er meer invulling aan akkerranden zou komen om de vergroeningsbijdrage binnen te halen.

Invulling vergroening
Bij de behandeling van het Nederlandse voorstel voor de vergroening in de Tweede Kamer is mede door de lobby van NAV, LTO en NAJK de invulling versoepeld, zodat de vergroening ook ingevuld kan gaan worden met vanggewassen. Op zich een positieve ontwikkeling voor de akkerbouw, echter met als nadeel dat de vergroening waarschijnlijk nog maar sporadisch ingevuld zal gaan worden met akkerranden. Bovendien moet in het zogenaamde equivalente pakket de beheerde akkerrand minimaal 30% van de 5% vergroening uitmaken, wat het lastig maakt om in te passen en de bloeiende akkerranden nog verder zal doen afnemen. Het zijn juist die bloeiende akkerranden die bij de burger opvallen en bijdragen aan een positief imago. Het voorgaande is voor de NAV aanleiding om in Den Haag een minder stringente invulling voor de (bloeiende) akkerranden in het equivalente pakket te bepleiten, met name wat betreft de eis van minimaal 30% van de 5% vergroening. Daarmee hoopt de NAV dat de bloeiende akkerranden een bijdrage zullen (blijven) leveren aan een aantrekkelijk landschap en een positief imago. Staatssecretaris Dijksma is een internetconsultatie gestart is om ideeën te verzamelen voor het vereenvoudigen van het Europees GLB. Bij deze consultatie zal de wens om de 30% verplichting te laten vervallen of verminderen door de NAV kenbaar worden gemaakt Ook u kunt meedoen aan de consultatie via: http://www.toekomstglb.nl/consultatie-vereenvoudiging-1333.html.
Laat deze kans niet voorbij gaan en reageer voor 13 februari 2015!

NAV, 7 februari 2015