Op Prinsjesdag sprak onze koning in de troonrede lovende woorden over de positieve rol van de landbouw als wereldwijd toonaangevend en als belangrijke pijler voor de Nederlandse economie. In de bijbehorende Miljoenennota zijn een aantal punten van belang voor akkerbouwers. Ten eerste worden er voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en voor de landbouw in het bijzonder ruimere garantstellingen door de overheid ingesteld voor kredieten bij banken. Dat wil zeggen dat het ook voor akkerbouwers makkelijker moet worden om krediet te krijgen bij de banken. Deze garantstellingen zijn voor de akkerbouw specifiek voor investeringen en werkkapitaal, voor bedrijfsovername door jonge boeren (tot 40 jaar) en voor innovaties.

De steun voor jonge boeren via het NAJK blijft volgend jaar bestaan. Daarnaast wordt de subsidie voor het MKB voor innovatie in de Topsectoren verlengd.

De regering wil de export van landbouwproducten maar ook van onze kennis naar het buitenland vergroten en ziet een voortrekkersrol voor Nederland in duurzame landbouw. De speerpunten voor volgend jaar worden precisielandbouw en ‘climate smart’ landbouw, waarbij ingespeeld wordt op de klimaatverandering. Voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen ligt de nadruk op milieuvriendelijke middelen en toepassingen voor kleine gewassen. Er worden expertisecentra opgericht en er is een Toekomstfonds voor onderzoek gevormd. Door het succes van de opleidingen die vallen onder groen onderwijs, is een korting van 2% op het budget per student op de bijdrage door de Rijksoverheid ingesteld.

De NAV is blij met het erkennen van de rol van de Nederlandse landbouw, met de uitbreiding van de garantstellingen en met blijvende investering in innovaties en kennisverspreiding, maar plaatst kanttekeningen bij de vrijhandelsverdragen zoals die nu worden voorbereid met Canada en de Verenigde Staten. Ook heeft de NAV zich uitgesproken tegen de korting op groen onderwijs. Deze korting is in de Algemene Beschouwingen inmiddels al weer teruggedraaid door premier Rutte.

NAV, 4 oktober 2014