Producentenorganisaties (PO’s) kunnen prima mogelijkheden bieden om de positie van de primaire producenten in de agri- en foodketens te versterken. Dat stellen de agrarische vakbonden. Ze roepen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid op om ruim baan te geven aan de krachtenbundeling van de primaire producenten en de problemen met de mededingingswetgeving te slechten.

De vakbonden menen dat producentenorganisaties een goed middel zijn om gezamenlijk een sterkere positie in markt en ketens te verwerven en een beter verdienmodel voor de boer te realiseren. PO’s maken het mogelijk om het aanbod te bundelen, nieuwe merken te ontwikkelen en hogere prijzen en grotere marges te behalen en innovatie en verduurzaming van de sector te versnellen. De nieuwe EU-verordening waarin ‘producentenorganisaties’ zijn geregeld, noemt onder meer als doelen van de PO’s dat de productie op de vraag wordt afgestemd, en het concentreren van het aanbod en het op de markt brengen van producten.

De agrarische vakbonden noemen het van cruciaal belang voor de positie van primaire producenten dat producentenorganisaties prijs-, volume- en kwaliteitsafspraken kunnen maken zonder in conflict te komen met mededingingsregels. Een gelijkwaardige positie van de primaire producenten is uit het oogpunt van economische en maatschappelijke duurzaamheid noodzakelijk tegenover de snelgroeiende macht van handel, industrie en retail.

De gezamenlijke vakbonden roepen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid op in de nadere uitwerking van de betreffende verordening en de nationale invulling ruim baan te geven aan de krachtenbundeling en positieversterking van de primaire producenten. Speciale aandacht wordt gevraagd voor het oprekken van de mogelijkheden die het mededingingsrecht biedt. De huidige kaders vanuit de mededinging (Verdrag Werking Europese Unie) en de Mededingingswet staan een adequate werking van producentenorganisaties in de weg omdat ze paal en perk stellen aan onderlinge afspraken, de uitwisseling van marktinformatie en samenwerking. De vakbonden willen dat er snel duidelijkheid komt over de relatie tussen de GMO-verordening en de mededingingswetgeving.

NAV: 24 juli 2014