Nog niet alles is precies duidelijk over de toeslagen in de periode tot 2019. Het voor Nederland beschikbare budget wordt kleiner, we gaan geleidelijk naar een gelijke hectarepremie in 2019 en vanaf 2015 bestaat de bedrijfstoeslag uit een basistoeslag en vergroeningspremie als aan de vergroeningseisen wordt voldaan. Een deel van het nieuwe GLB moet nog worden ingevuld. Voor twee bedrijfssituaties treft u in dit artikel de berekening van de bedrijfstoeslagen aan voor de periode tot 2019. Let op: de cijfers zijn een goede indicatie, maar nog niet definitief. Voor uw eigen situatie kunt u op www.glbcheck.nl de toeslagen berekenen.

Uitgangspunten
In de berekeningen is rekening gehouden met de volgende punten:

  • Kleiner budget in NL beschikbaar voor toeslagen: in 2013 € 830 miljoen, vanaf 2014 € 793 miljoen aflopend naar € 732 miljoen in 2019;
  • Referentie voor de toeslagen in 2015 en volgende jaren: situatie 2014;
  • Vanaf 2015 bestaat de bedrijfstoeslag uit ca. 70% basistoeslag en 30% vergroeningstoeslag. Vanaf 2015 gelden vergroeningseisen;
  • Als niet aan vergroeningseisen wordt voldaan, vervalt in de jaren 2015 en 2016 de vergroeningspremie geheel of gedeeltelijk. Voor de jaren 2017 e.v. wordt er ook gekort op de basistoeslag: in 2017 een sanctie van 20%, in 2018 en 2019 van 25%;
  • In 2015 start de geleidelijke overgang naar een gelijke hectarepremie in 2019. De basistoeslag zal in 2019 voor ieder € 260/ha zijn en vergroeningstoeslag € 120/ha;
  • In het rekenvoorbeeld is ervan uitgegaan dat de geleidelijke overgang naar de gelijke hectarepremie zowel geldt voor de basistoeslag als de vergroeningstoeslag;
  • In de voorbeelden is geen rekening gehouden met eventuele aan- en verkopen, grondruil, pachtwijzigingen, enz. 

zetmeelaardappelen

NAV, 1 februari 2014