Bijna driekwart van de Nederlandse akkerbouwers is het niet eens met de vergroening van de bedrijfstoeslagen. Slechts 2% is het eens met de 7% ecologische bestemming die de Europese Commissie voorstelt. Dat blijkt uit de meningpeiling van de Nederlandse akkerbouw Vakbond (NAV). Akkerbouwers hebben een heel andere toekomst voor ogen dan de richting die de EU op wil gaan.

Aan de meningpeiling onder Nederlandse akkerbouwers over het toekomstig EU-landbouwbeleid en de voorgestelde vergroening deden in de tweede helft van december 2012 769 akkerbouwers, zowel NAV-leden als niet-leden, mee. De respondenten beschouwen de huidige toeslagen vooral als een mooie aanvulling op te lage prijzen en als noodzakelijk om als boer te overleven. Toch zijn de toeslagen niet populair. Maar liefst 87% van hen wil in de toekomst zijn inkomen verdienen via goede prijzen van de producten.

7% onhaalbaar
Bijna driekwart van de akkerbouwers is het niet eens met de vergroening van de toeslagen. ‘De toeslagen zijn ingesteld als compensatie voor te lage prijzen’, zeggen ze. 10% is het wel eens met de vergroening van de toeslagen en 16% is het er gedeeltelijk mee eens.
60% van de akkerbouwers vindt de 7% ecologische bestemming die de EU voorstelt onaanvaardbaar. ‘De grond in ons land is te duur om aan de productie te onttrekken.’ Als sloten, taluds, bermen, paden en singels worden gerekend tot die 7% en er op de 7% wel gewassen mogen worden geteeld die de biodiversiteit bevorderen (peulvruchten, vezelgewassen), dan kan 39% van de akkerbouwers instemmen met de voorgestelde vergroening. Akkerbouwers geven massaal aan dat 7% ecologische bestemming op hun bedrijf onhaalbaar is. 8% acht het haalbaar.

Zelf kiezen
Slechts 7% van de akkerbouwers vindt 7% ecologische bestemming de beste vergroeningsmaatregel.
Het zelf kunnen kiezen van maatregelen die passen bij het eigen bedrijf lijkt 48% de beste (of minst slechte) vergroeningsmanier. 3% ecologische bestemming in combinatie met zelf kiezen uit een keuzemenu is een goede tweede met 39%.
31% van de akkerbouwers geeft aan helemaal geen vergroeningseisen te willen.

Mogelijkheden
Akkerbouwers zien in meer of mindere mate mogelijkheden voor vergroeningsmaatregelen als precisie- en rijenbemesting, precisie gewasbescherming, het op peil houden en verhogen van het organische stof gehalte, energiemaatregelen (energiebesparing en –winning) en de teelt van eiwit- en vezelgewassen om de biodiversiteit te bevorderen. Van deze onderdelen uit een keuzemenu heeft het op peil houden en het verhogen van het organische stof gehalte met 88% het meeste draagvlak.72% van de akkerbouwers geeft aan dat duurzaamheidscertificering via Veldleeuwerik, VVAK of GlobalGap op het bedrijf zou kunnen passen.
Overigens zien veel akkerbouwers ook andere mogelijkheden voor vergroening die passen op het eigen bedrijf.

Iedereen basistoeslag
De EU heeft voorgesteld dat alleen degenen die voldoen aan de vergroeningsmaatregelen in aanmerking komen voor de basistoeslag. Slechts 13% van de akkerbouwers is het eens met dit voorstel van de EU. 82% van de akkerbouwers geeft aan dat iedereen in aanmerking zou moeten komen voor de basistoeslag. Een zesde deel van hen vindt het acceptabel dat de basistoeslag vervalt als je drie jaar niet aan de vergroeningseisen voldoet.

Geleidelijke overgang
73% van de akkerbouwers is voorstander van een geleidelijke overgang van toeslagen op basis van historische referentie naar een gelijk bedrag per ha. 21% zou in een keer willen overstappen.
Een ruime meerderheid (61%) wil ook een tijdelijke herkoppeling (o.a. zetmeelaardappelen) in de periode van de geleidelijke overgang van toeslagen op basis van historische referentie naar een gelijk bedrag per ha. 24% voelt daar niet voor.
Voor uitkomsten peiling klik hier: Meningpeiling_Vergroenen
Voor reactie NAV op peiling: Oproep NAV aan Den Haag en Brussel ‘GLB radicaal aanpassen’

NAV, 17 januari 2013