De wereldmarktprijzen van suiker zijn de laatste paar maanden drastisch gedaald. Ze liggen nu weer op een niveau waar de Europese suikerbietentelers niet blij van zouden worden, indien het prijsniveau in de EU naar hetzelfde niveau zou zijn gezakt. De NAV blijft pleiten voor het voortzetten van het huidige EU-suikerbeleid.

In maart 2012 stelde Herman Versteijlen, de Nederlandse topambtenaar bij de Europese Commissie, op de NAV-bijeenkomst in Lelystad dat de Europese suikerbietentelers inmiddels in staat moesten worden geacht om voor wereldmarktprijzen suiker te produceren. Hij liet toen een grafiek zien van de prijzen in 2010, waarbij de wereldmarktprijzen(€ 600 per ton witsuiker) hoger lagen dan de prijzen in de EU (€ 480 per ton witsuiker). Versteijlen vergat te laten zien dat voor 2010 de prijzen meerdere keren tussen de € 230 en € 300 per ton lagen. Bij € 400 per ton witsuiker (het huidige wereldmarktniveau) zal de Europese suikerindustrie niet of nauwelijks in staat zijn de minimum bietenprijs van € 26,75 per ton standaardbiet uit te betalen. Het huidige Europese niveau ligt op ca. € 700 per ton. De Europese telers kunnen voor die prijs uitstekend suikerbieten telen. Vorig jaar lag de Europese prijs voor quotumsuiker in de buurt van de € 600 per ton witsuiker. Sudzucker heeft al aangegeven een record winst te boeken, 18% hoger dan vorig jaar.
Het wordt spannend wat de Nederlandse bietenteler per ton krijgt uitbetaald, na de vorig jaar niet onaantrekkelijke prijs van € 48 per ton standaardbiet (16% suiker en 87 win).

Quotumsuiker basis
De wereldmarkt laat zien dat suikerprijzen zomaar scherp kunnen dalen bij een gering overschot. Het afschaffen van het EU-suikerbeleid zal tot scherpere fluctuaties van de Europese suikerprijzen leiden. Het huidige EU-prijsniveau van industriële suiker ligt op een veel lager niveau dan de prijs van de quotumsuiker. Dat prijsverschil zal in de toekomst verdwijnen als het huidige EU-suikerbeleid daadwerkelijk wordt afgeschaft. Het is maar de vraag of de Europese telers bereid zijn voor structureel lagere prijzen suikerbieten te blijven telen als de basis van de quotumsuiker wegvalt. Het overschot van surplusbieten kan nu vaak nog tegen variabele teelt- en verwerkingskosten afgezet worden, waarbij de vaste kosten nog gedekt worden met quotumbieten.

EU-besluiten
De Europese politiek zal nog besluiten over Europees suikerbeleid na 2015. Wordt de suikerquotering afgeschaft of niet? Of stapsgewijs afgebouwd en in 2020 helemaal afgeschaft? De Nederlandse bietenteler zal kritisch moeten anticiperen op de Brusselse besluiten omdat ze verstrekkende negatieve gevolgen voor het teeltrendement kunnen hebben.

Suikerbeleid handhaven
De NAV blijft, ook gezien de ontwikkelingen op de wereldmarkt, voorstander van handhaving van het huidige suikersysteem. Daarbij zouden incidentele tekorten van quotumsuiker in de EU, zoals in de afgelopen twee jaar, beter opgevangen moeten worden. De leveringszekerheid kan daarmee beter gewaarborgd blijven dan bij sterk fluctuerende prijzen zoals op de wereldmarkt het geval is. De NAV wijst er op dat vooral Brazilië het prijsniveau op de wereldmarkt kan dicteren mede door de mogelijkheid om meer of minder rietsuiker te gebruiken voor de productie van bioethanol. De NAV blijft de Europese politiek oproepen om het huidige EU-suikerbeleid te continueren in het belang van producent en consument.

NAV, 16 januari 2013