Het nieuwe kabinet wil de productschappen opheffen. Regelgeving wordt overgenomen door het ministerie van Economische Zaken. Datzelfde geldt voor het uitvoeren van EU-verordeningen en -regelingen. En landbouwonderzoek? Het door telers via productschapsheffingen gefinancierde onderzoek komt ook te vervallen. De NAV wil hoe dan ook onderzoek op peil houden.

Het nieuwe kabinet wil polderen, bruggen slaan. Dat zegt het zelf. Productschappen zijn bij uitstek instituten waar al tientallen jaren wordt gepolderd. Werkgevers en werknemers besturen gebroederlijk de schappen. Akkerbouwers en andere agrarische sectoren stellen samen regels op die aansluiten bij de praktijk en brengen gezamenlijk geld bijeen voor onderzoek waar je als akkerbouwer in de praktijk wat aan hebt. Onbegrijpelijk dat Rutte en z’n man- en vrouwschappen onderzoek om zeep helpen dat zo broodnodig is voor onze concurrentiepositie, voor het verbeteren van de kwaliteit en de opbrengsten van de gewassen, voor het schoner boeren met kleinere hoeveelheden werkzame stof  en met minder schadelijke gewasbeschermingsmiddelen, voor energiebesparing en voor het de baas blijven van onkruiden, ziekten en plagen.

Praktijkonderzoek
De NAV wil hoe dan ook collectief gefinancierd onderzoek in de benen houden. Het gaat onder meer om onderzoek voor teeltoptimalisatie, betere mineralenbenutting, het in stand houden en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, nieuwe gewassen, schonere en goedkopere vormen van gewasbescherming, het beheersen van onkruiden, schimmels, bacteriën, aaltjes en andere plagen, het drogen en bewaren van producten, energiebesparing, het bevorderen van de biodiversiteit en talloze andere, grote en kleine, kwesties waar je als akkerbouwer tegenaan loopt.

Samen financieren
Onderzoek gefinancierd uit/met collectieve middelen mag volgens de NAV absoluut niet verdwijnen. Kleinschalige bedrijven in de land- en tuinbouw zijn individueel niet in staat onderzoek uit te voeren naar betere en schonere productiemethoden. De komende maanden zal de NAV met anderen alles in het werk stellen in ieder geval onderzoek te behouden.

Twijfels
De vakbond betwijfelt ernstig of ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken verordeningen en regels echt beter en goedkoper uit kunnen voeren dan de aan de boerenpraktijk gelieerde productschappen. Veel ernstiger is dat door het opheffen van de productschappen het zeer gewaardeerde onderzoek op het spel staat.

NAV, 10 november 2012