‘Boeren en tuinders verdienen de ruimte om te ondernemen en een fatsoenlijke beloning voor hun bijdragen aan het cultuurlandschap en de natuur’, staat in het regeerakkoord van VVD en PvdA. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is het daar mee eens maar mist in het akkoord dat boeren en tuinders ook een fatsoenlijke beloning dienen te ontvangen voor de producten. Relevant hiervoor zijn een beter EU-landbouwbeleid en een sterkere positie van boeren in de keten. ‘Het regeerakkoord zwijgt hierover’, stelt NAV-voorzitter Teun de Jong vast. ‘Dat is een ernstige tekortkoming.’

De NAV waardeert de positieve grondhouding ten opzichte van Europa. ‘Dat is van belang voor Nederland als exporterend land maar zeker voor de Nederlandse landbouw die voor een belangrijk deel exportgericht is’, stelt de akkerbouwvakbond. Dat VVD en PvdA de Europese begroting willen moderniseren ten gunste van innovatie en duurzaamheid daar heeft de NAV begrip voor. ‘Dat mag echter niet gaan ten koste van het EU-landbouwbudget en dus ten koste van boereninkomens.’ Zolang er geen beter EU-landbouwbeleid wordt gevoerd dat leidt tot faire opbrengstprijzen voor landbouwproducten, blijven inkomenstoeslagen volgens De Jong noodzakelijk.

Positief is de vakbond over de voornemens langslepende dossiers als woningmarkt, zorg, arbeidsmarkt en overheidsorganisatie aan te pakken, de schatkist op orde te brengen en te investeren in duurzame groei waaronder de biobased economy. Ook Het verminderen van de regeldruk voor bedrijven o.a. in de agri & food is volgens de NAV zeer welkom.

Dat geldt zeker niet voor de aangekondigde lastenverzwaringen waaronder het afschaffen van rode diesel, de verhoging van assurantiebelasting, de hogere accijns op diesel en de hogere ww-premie. De Jong: ‘De lastenverzwaringen tasten niet alleen het gelijke speelveld in Europa aan maar ze leiden ook tot hogere kosten die in de huidige praktijk niet doorberekend kunnen worden in de prijs van het product. Daar komt bij dat de NMa meer kartelboetes gaat opleggen. Volgens De Jong staat dit haaks op de behoefte van de primaire sector aan meer mogelijkheden om de positie van boeren in de keten te versterken.

Product- en bedrijfschappen worden opgeheven. De publieke taken worden overgeheveld naar het ministerie van Economische Zaken. Andere taken zoals voorlichting, promotie en belangenbehartiging kunnen door brancheorganisaties worden uitgevoerd. Onduidelijk is volgens de NAV wat er met onderzoek zal/moet gebeuren. Onderzoek gefinancierd uit/met collectieve middelen mag volgens de NAV absoluut niet verdwijnen. Kleinschalige bedrijven in de land- en tuinbouw zijn individueel niet in staat onderzoek uit te voeren naar betere en schonere productiemethoden.

NAV, 30 oktober 2012