Het Akkerbouw Certificeringsoverleg van het Productschap Akkerbouw heeft een VVAK-module ‘Duurzaam Akkerbouw Bedrijf’ (DAB) ontwikkeld. Op 25 juni is de module aangeboden aan staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.   Met dit schema geeft de akkerbouw concrete invulling aan ‘duurzame teelt’. NAV-bestuurslid Hans van Kessel was betrokken bij de ontwikkeling van het duurzaamheidscertificaat.

Akkerbouwbedrijven kunnen het duurzaamheidscertificaat behalen als door een onafhankelijke certificatie-instelling is vastgesteld dat het bedrijf aan alle criteria voldoet. Deelname is mogelijk voor elk akkerbouwbedrijf in Nederland. Het duurzaamheidsschema stelt de akkerbouw en de verwerking- en afzetketens in staat ‘duurzaamheid’ te concretiseren en aantoonbaar te maken. In de module zijn o.a. de eisen m.b.t. biomassa voor energiedoeleinden (Richtlijn voor Hernieuwbare Energie, RED) opgenomen, evenals (nieuwe) eisen rond arbeid, flora & fauna, bodembeheer, (lokale) economie, energie, gewasbeschermingsmiddelen, water, enz. Het schema is opgenomen in een procedure bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu om erkend te worden als nationale invulling van de RED. De hoop en het streven is om nog voor de oogst de erkenning te behalen, waardoor alle biomassa van gecertificeerde bedrijven als ‘RED-waardig’ kan worden afgezet. Er is al vraag naar bij granen (voor bio-ethanol) en koolzaad (voor plantaardige olie).

VVAK voor vergroening
Het ministerie van EL & I heeft onlangs bekend gemaakt dat certificatie een mogelijkheid is als controlemiddel voor de vergroeningseisen van het (toekomstige) Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De NAV vindt dat VVAK ook hier voor ingezet dient te worden. Dit is kostenbesparend, betrouwbaar en efficiënt voor zowel de overheid als de akkerbouw.

Zelfbeoordeling
De duurzaamheidseisen zijn bij elkaar gezet in de zelfbeoordelingslijst (module) ‘Duurzaam Akkerbouw Bedrijf’. Deze kunt u vinden op de laatste twaalf pagina’s van het Handboek VVAK via de link www.productschapakkerbouw.nl/teelt . In de Telershandleiding VVAK is op pagina 12, 13 en 14 in een aparte tabel vermeld aan welke duurzaamheidseisen een akkerbouwer moet voldoen.

NAV, 7 juli 2012