Links

We speuren regelmatig het internet af. Als we een goede site vinden plaatsen we die hier voor u. Kies een onderwerp en klik op de link om de site te bezoeken.

Akkerbouw-en belangenorganisaties

 • Aarde Boer Consument
  ABC wil samen met de consumenten werken aan voedselveiligheid, duurzaamheid, een vitaal platteland, en een milieu- en diervriendelijke landbouw.
 • Akkerbouw in Nederland
  Akkerbouw brengt land tot leven. Informatiesite voor o.a. scholen.
 • De BLHB, Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers. De BHLB is sinds 1922 dé belangenvereniging voor pachters, erfpachters en overige grondgebruikers. De doelstellingen zijn continuïteit van het grondgebruik voor pachter en eigenaar-gebruiker. De exploitatiekosten van de grond dienen gebaseerd te zijn op de reële agrarische gebruikswaarde en de mogelijkheid een redelijk inkomen te genereren.
 • Brancheorganisatie Akkerbouw
  De Brancheorganisatie Akkerbouw (BO) is opgericht in 2015 en heeft tot doel het mogelijk maken van kennis en innovatie in de akkerbouw. De NAV is lid van de Sectie Teelt van de BO en heeft twee bestuursleden in het BO-bestuur.
 • CLM
  CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu.
 • COM
  Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven, belangenorganisatie van mechanisatiebedrijven in Nederland.
 • Comité Graanhandel
  Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren (Het Comité).
 • Cumela Nederland
  CUMELA Nederland is de brancheorganisatie voor de bedrijven die actief zijn in cultuurtechnische werken en grondverzet, meststoffendistributie en loonwerk agrarisch.
 • Federatie Agrotechniek
  Eén vereniging die de belangen behartigt van fabrikanten en importeurs van agrotechniek in ruime zin in Nederland.
 • LTO Nederland
  Organisatie voor collectieve belangenbehartiging, individuele dienstverlening en groepsgerichte activiteiten voor agrarische ondernemers.
 • NAO
  Nederlandse Aardappel Organisatie, de belangen behartiger voor de Nederlandse aardappelhandel.
 • Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
  NAJK is de belangenvereniging voor agrarische jongeren. NAJK is actief op zowel lokaal, provinciaal, landelijk als op Europees niveau.
 • Nederlandse Melkveehouders Vakbond
  De NMV is een groeiende organisatie voor en door melkveehouders, waarbij het draait om een goed gezinsinkomen voor de melkveehouders.
 • Nederlandse Vakbond Pluimveehouders
  De NVP staat voor een zelfstandige, onafhankelijke, sectorale belangenbehartiging voor pluimveehouders in Nederland.
 • Nederlandse Vakbond Varkenshouders
  Een goede positie van varkenshouders. Dat is het doel van de NVV.
 • NIVAP
  Nederlands Instituut Voor Afzetbevordering van Pootaardappelen. NIVAP is een technische, niet-commerciële en adviserende organisatie voor de collectieve export-bevordering van pootaardappelen.
 • Stichting meldpunt Deutsche Bank
  De Stichting is voortgekomen uit een initiatief van de agrarische vakbonden (NMV, NAV, NPV en NVV). De Stichting is beschikbaar voor elke ondernemer (ook MKB-ers, visserijbedrijven e.d.) die wordt geconfronteerd met de gevolgen van de beleidswijziging van de Deutsche Bank.
 • VAVI
  Vereniging voor de Aardappelverwerkende industrie.
 • Verenigde Telers Akkerbouw
  Actuele prijsinformatie akkerbouwproducten.

Bedrijfsvoering akkerbouw

 • Akkerbouwplaza
  Informatie op het gebied van kennis, innovatie, (akkerbouw)nieuws en markt- en prijsinformatie.
 • Bestrijdingsmiddelenatlas
  De Bestrijdingsmiddelenatlas geeft op grond van meetgegevens van regionale waterbeheerders een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.
 • BLGG AgroXpertus
  Knooppunt van agrarische kennis en betrouwbare analyses.
  Monstername, onderzoek, advies.
 • BUI Ui-info
  Biedt uientelers marktinformatie.
 • Ctgb
  College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).
 • FytoSTAT
  Product- en veiligheidsinformatie gewasbeschermingsmiddelen.
 • IRS
  Onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland.
 • Kennisakker
  Akkerbouwkennis voor iedereen.
 • Koppert Biological Systems
  Systemen voor natuurlijke bestuiving en geïntegreerde gewasbescherming.
 • Louis Bolk Instituut
  LBI voor internationaal advies en onderzoek binnen duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg.
 • NAK
  De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen.
 • Nationale Milieu Indicator
  Een rekenmodel/database waarmee emissies en potentiële ecotoxicologische effecten door het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden geschat.
 • Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
  PPO is een Nederlandse kennisinstelling voor praktijkonderzoek aan akkerbouw, groene ruimte en vollegrondsgroenten, bloembollen, bomen en fruit.
 • Milieumeetlat
  Laat zien hoe akkerbouwer milieuvriendelijker met gewasbeschermingsmiddelen kan werken.
 • Toolbox emissiebeperking
  De Toolbox Emissiebeperking bevat 17 verschillende informatiekaarten met
  praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het
  oppervlaktewater te verminderen.
 • Veldleeuwerik
  In de stichting Veldleeuwerik werken akkerbouwers, adviseurs, afnemers , leveranciers en verwerkende industrie samen aan duurzame productie van akkerbouwproducten. 

Nieuwssites landbouw

Overheid en politiek

 • Eerste Kamer der Staten-Generaal
  De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer het parlement.
 • Kadaster
  Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en ondergrondse netwerken.
 • Ministerie van Economische Zaken
  Het ministerie staat voor een ondernemend Nederland met oog voor duurzaamheid. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers bouwt men topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en
  investeert men in een krachtig en duurzaam Nederland.
 • Ministerie van SZW
  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen.
 • Ministerie van I&M
  Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan sterke verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht: essentieel voor economie en leefklimaat.
 • Ministerie van VWS
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport behartigt de gezondheidsbelangen.
 • Ministeries
  Alle ministeries en hun regelingen.
 • NVWA
  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving.
 • Rijksoverheid
  Nieuws en informatie over de regering en ministeries op één plek.
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  RVO ondersteunt ondernemers. Met subsidies, zakenpartners, kennis en regelgeving. Bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.
 • SER
  De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid.
 • Tweede Kamer der Staten-Generaal
  De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het parlement.

Handel en industrie

 • Agrico
  De Agrico-groep is een coöperatieve onderneming van telers die aardappelen kweekt, teelt, verpakt en vermarkt.
 • Agrifirm
  Agrifirm is een coöperatieve onderneming voor de veehouderij en de akker- en tuinbouw.
 • Avebe
  Avebe is een innoverend bedrijf dat oplossingen maakt en verkoopt op zetmeelbasis voor voedings-, papier-, bouw-, textiel-, kleefstoffen- en diervoedingsindustrieën.
 • Aviko
  Aviko is het tweede grootste aardappelverwerkende bedrijf in Europa en het vierde wereldwijd.
 • BASF
  Bedrijf houdt zich bezig met de productie en verkoop van chemische grondstoffen en halffabrikaten.
 • Basfood
  Basfood levert actuele gewasinformatie voor de agro-food sector op basis van satellietbeelden.
 • Bayer Crop Science
  Bedrijf is actief in het ontwikkelen, distribueren en adviseren van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Cosun
  Royal Cosun is een agro-industrieel concern.
 • CZAV
  CZAV is een coöperatieve agrarische aan- en verkooporganisatie.
 • De Groene Vlieg
  Het bedrijf richt zich op beheersing van plagen in de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelten en andere teelten door het toepassen van biologische middelen.
 • FarmFrites
  FarmFrites legt zich toe op de ontwikkeling van allerlei bevroren en gekoelde aardappelproducten.
 • HZPC
  De kernactiviteiten van HZPC zijn het kweken, telen en verkopen van pootaardappelen.
 • Lamb Weston Meijer
  Aardappelverwerkende producent.
 • Limagrain
  Limagrain is plantenveredelaar en aanbieder van landbouwzaaizaden voor professioneel gebruik in de voeder- en akkerbouw en groensector.
 • McCain
  Aardappelverwerkende industrie.
 • Meijer
  Veredeling van nieuwe aardappelrassen, leveren van hoog gekwalificeerd pootgoed en aanvoer van grondstoffen voor de verwerkende industrie.
 • Nedato
  Nederlandse aardappel telers organisatie.
 • Syngenta
  Syngenta biedt gewasbeschermingsmiddelen en ondersteunende diensten en services aan boeren, tuinders en de gehele agrarische keten.
 • KWS POTATO B.V.
  Bedrijf in het kweken, produceren en vermarkten van aardappelen.

Internationaal