Privacy beleid NAV

Privacy beleid Nederlandse Akkerbouw Vakbond

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), gevestigd Postbus 318, 8250 AH Dronten, KvK nummer 4028 4119, verklaart omtrent de gegevensverwerking het volgende:

 1. 1. De gegevensverwerking binnen de NAV is de verantwoordelijkheid van de Functionaris Gegevensverwerking (FG). Dit is met ingang van 25 mei 2018 Mevr. A.J. Dik, emailadres aleid.dik@nav.nl, tel. 06  – 27 01 62 19.
 2. 2. De gegevensverwerking binnen de NAV gebeurt door het personeel werkzaam op de administratie van de NAV. Zij maken gebruik van een protocol gegevensverwerking.
 3. 3.De NAV onderscheidt leden, donateurs, oud-leden en derden in haar gegevensverwerking.
 4. 4.Gegevens leden:
  1. Verzamelde gegevens: bedrijfsnaam, naam, adres, woonplaats, telefoon, email, fax, soort bedrijf, aantal hectares in gebruik voor akkerbouw, gewassen die worden geteeld
  2. Deze gegevens over NAV-leden worden gebruikt voor:
   • het opleggen van de contributie
   • het toesturen van het ledenblad. Toelichting: alleen de gegevens van de leden die het blad per post ontvangen worden verstrekt aan de drukker van het ledenblad, GCC te Breda, onder een geheimhoudingsovereenkomst.
   • het toesturen van uitnodigingen voor door de NAV georganiseerde bijeenkomsten
   • het toesturen van dringende nieuwsfeiten of persberichten die de belangen van de leden betreffen
 1. 5. Gegevens donateurs:
  1. Verzamelde gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoon, email, fax.
  2. Deze gegevens over NAV-donateurs worden gebruikt voor:
   • het toesturen van de factuur
   • het toesturen van het ledenblad. Toelichting: alleen de gegevens van de leden die het blad per post ontvangen worden verstrekt aan de drukker van het ledenblad, GCC te Breda, onder een geheimhoudingsovereenkomst.
   • het toesturen van uitnodigingen voor door de NAV georganiseerde bijeenkomsten
  1. 6.Gegevens oud-leden:
   De NAV bewaart gegevens van oud-leden gedurende 10 jaar na opzegging lidmaatschap. De gegevens zijn dezelfde als genoemd onder 4a, betreffende het laatste lidmaatschapsjaar.
  2. 7. Gegevens derden: de NAV verzamelt gegevens van ontvangers van het ledenblad op verzoek van en/of met instemming van de betreffende persoon, uitsluitend voor het toesturen van het ledenblad. Deze ontvangers krijgen allen het ledenblad digitaal toegestuurd door personen binnen de NAV. Ook beschikt de NAV over een bestand met emailadressen van akkerbouwers, die volgens PROSU allen hebben ingestemd met het gebruik van hun emailadressen voor deze doeleinden.
  3. 8. Gegevens personeel: de NAV verzamelt NAW en bankrekeningnummers van personeelsleden ten behoeve van de salarisadministratie.
  4. 9. De NAV heeft contracten afgesloten met verwerkers van de bij de NAV bekende gegevens waarin geheimhouding is gewaarborgd, te weten GCC, Digitaal Kantoor en Mazars.
  5. 10. De NAV plaatst geen cookies via haar website.
  6. 11. De door de NAV verzamelde en bewaarde gegevens kunnen te allen tijde door de betreffende persoon worden ingezien en gewijzigd
  7. 12. Iedereen van wie de NAV gegevens heeft verzameld, heeft het recht op vergetelheid. Dat houdt in, dat iedereen de NAV kan vragen alle bij de NAV bekende gegevens per direct te wissen, ook in backups.
  8. 13. De NAV bewaart de gegevens gedurende maximaal tien jaar.
  9. 14. De NAV verstrekt de gegevens niet aan derden, tenzij daartoe wettelijk verplicht door bijv. het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de Belastingdienst.
  10. 15. Verantwoording van gegevens verzamelen door de NAV: de leden van de NAV zijn verplicht om de gevraagde gegevens te verstrekken zodat de contributie kan worden vastgesteld en opgelegd. De contributie is afhankelijk van het aantal hectare in gebruik voor akkerbouw. Indien de leden geen gegevens wat betreft hectares in gebruik opgeven, kan geen correcte contributie worden opgelegd. Verstrekking van NAW en email gegevens is noodzakelijk om de leden de relevante, door de NAV verstrekte informatie over de belangenbehartiging, inclusief het ledenblad, te kunnen toesturen.
  11. 16. Iedereen van wie de NAV gegevens verzamelt heeft het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  12. 17. De gegevens voldoen aan de eisen van portabiliteit: ze kunnen eenvoudig in Excel-format beschikbaar worden gesteld.
  13. 18. De door de NAV verzamelde gegevens zijn uitsluitend afkomstig van de leden, donateurs en derden zelf en worden niet automatisch verwerkt. Ook vindt geen automatische besluitvorming plaats.

U kunt het document met het privacy beleid van de NAV ook hier downloaden: Privacyverklaring Nederlandse Akkerbouw Vakbond