De NAV heeft met interesse het Hoofdlijnenakkoord gelezen. We zien een aantal van onze speerpunten terug in de landbouwparagraaf. Een belangrijk punt waar de NAV zich al jaren voor inzet is het gelijke speelveld met landen buiten de EU. Wij pleiten er consequent voor om landbouw buiten vrijhandelsverdragen te houden of om op een andere manier te zorgen voor dezelfde eisen wat betreft productie voor import landbouwproducten als voor Nederlandse en Europese productie. Dit staat nu duidelijk in de plannen en daar zijn we tevreden over. Ook het gelijke speelveld binnen de EU krijgt wat ons betreft terecht aandacht in dit akkoord door het schrappen van koppen op Europese regelgeving en door het harmoniseren van eisen aan bijv. waterkwaliteit. Daarbij zijn wij het eens met meer differentiatie in kwetsbare gebieden en de daaruit voortvloeiende NV-gebieden. De NAV pleit er voor om dan met name ook meer fosfaatruimte te geven en niet alleen meer stikstofruimte, zodat de akkerbouw naar een betere evenwichtsbemesting kan.

De NAV vindt het verder goed dat er oog is voor de voedselzekerheid en ondersteunen dan ook de nieuwe naam van het ministerie. We zijn ook verheugd dat er een bescherming komt van hoogwaardige landbouwgrond die een belangrijke rol heeft bij deze voedselzekerheid.

Een ander speerpunt van de NAV is doelsturing i.p.v. steeds meer generieke beperkingen. Dit wordt duidelijk gesteund in dit akkoord. De NAV pakt de handschoen graag op!

We vinden het ook goed dat er een ruime en langjarige vergoeding komt voor agrarisch natuurbeheer en ecosysteemdiensten. Dit geeft meer boeren de kans om mee te doen aan het ANLb en geeft ook meer zekerheid op langere termijn. Dit zal een belangrijke toename genereren van natuurinclusieve landbouw en van herstel van biodiversiteit.

Praktische zaken als een afrekenbare stoffenbalans, schrappen van de inwerkplicht voor vaste mest in het voorjaar en terugkeer van de rode diesel zijn allemaal zaken die wat lucht geven in de nu soms verstikkende regeldruk en kosten.

In de paragraaf Energietransitie, leveringszekerheid en klimaatadaptatie wordt aandacht gegeven aan de gevolgen van verdroging en verzilting. De NAV denkt dat wij als landbouwsector al veel aan kennisontwikkeling hebben gedaan en dat de landbouw ook actief kan meewerken aan het tegengaan van klimaatverandering.

Natuurlijk zijn er ook zaken die wij missen in het akkoord, maar gezien het voornemen om regelmatig met boerenorganisaties te gaan overleggen komen deze zaken later nog wel aan bod. Daarbij is het ook zaak dat het niet blijft bij politieke beloften. Belangrijkste is dat er rust en perspectief terugkeert in de sector en we samen met de nieuwe minister kunnen toewerken aan een maatschappelijk én economisch duurzame akkerbouw.