Een groot aantal organisaties uit de agrarische sector heeft de handen ineen geslagen om bij te dragen aan een betere waterkwaliteit in Nederland. Partijen uit zowel plantaardige als dierlijke ketens gaan als consortium de samenwerking met elkaar aan om invulling te geven aan het 8e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN). Met de inhoud van het voorgaande 7e APN en vooral het proces daaromheen waren de sector- en ketenpartijen niet blij, daar hopen zij nu verandering in te kunnen brengen.

De groep bestaat uit organisaties van boeren en tuinders en ketenpartijen (LTO, NAJK, NAV, NMV, POV, BO Akkerbouw, Cumela, Vigef, Stichting TOG en NZO). Dit consortium staat voor een toekomstbestendige land- en tuinbouw in Nederland. De partijen willen een doelgericht, effectief, uitvoerbaar en betaalbaar actieprogramma met maatregelen die passen bij een goede landbouwpraktijk. Dit vraagt om een vooruitziende blik en een pro-actieve houding van sector en keten. Hiertoe nemen de consortiumpartijen nu het initiatief. Een integrale benadering en het voorkomen van afwenteling zijn randvoorwaardelijk. Hiervoor zijn doelsturing en het meten van resultaten belangrijke instrumenten. Het is cruciaal dat de boeren en tuinders daarbij door de overheid ondersteund worden, via faciliterend beleid, monitoring, advisering en kennisdeling. De basis moet zijn dat de sector haar verdienvermogen behoudt.

De partijen uit het consortium gaan daarvoor graag de samenwerking aan met het ministerie van LNV. Zij zijn ervan overtuigd dat door nauw samen te werken doeltreffend beleid kan worden ingericht waarmee de waterkwaliteit nog verder kan worden verbeterd.