Vorige maand hebben we bericht over de concept Bodemrichtlijn die de Europese Commissie (EC) heeft voorgesteld. De NAV is ronduit negatief over het voorstel. We vinden dat de argumenten om dit Europees te regelen behoorlijk onzinnig zijn (het is goed voor toerisme, bodemdeeltjes gaan ook de grens over, het levert veel banen op voor adviseurs enz.). Ook vrezen wij verregaande bemoeienis met hoe wij onze grond moeten bewerken en welke gewassen we moeten telen. In eerste instantie werd ons artikel niet opgemerkt door de pers, maar inmiddels hebben zowel Boerderij als Akkerwijzer er over geschreven.

Ook in de politiek is men er mee bezig. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is de penvoerder op dit dossier, met medewerking van het Miniserie van LNV. Minister Adema heeft Kamervragen beantwoord. De VVD wil weten of er een nulmeting wordt gedaan en pleit voor maatwerk tussen lidstaten, maar ook binnen lidstaten. D66 wil graag tussendoelen, ondanks het feit dat er nog geen definitie is van een ‘gezonde bodem.’ Het CDA maakt zich zorgen over de stapeling van regels voor de landbouw en vraagt zich af hoe de richtlijn zich verhoudt tot bestaand Nederlands beleid. Verder pleit het CDA voor maatwerk en heeft men bezwaar tegen het ‘one out all out’ principe. PvdA en GL vragen of de richtlijn strenger is dan de Nederlandse Wet Bodembescherming (Wbb) en of er geld komt voor de ecosysteemdiensten die de bodems in 2050 moeten kunnen leveren. De PvdD vraagt of de minister het er mee eens is dat slechte kwaliteit van bodems vooral komt door mest en landbouwgif en dat gebruik hiervan dus zo snel mogelijk moet worden verboden. De CU is voorstander van de Richtlijn maar pleit wel voor maatwerkaanpak. De SGP wil juist dat het kabinet zich kritisch en terughoudend gaat opstellen omdat er geen goede redenen zijn om dit onderwerp Europees op te pakken en BBB vraagt de minister hoe hij de agrarische belangen gaat vertegenwoordigen en hoeveel procent van de Nederlandse bodem ‘ongezond’ is. Het standaard antwoord van de minister: er komt nog een BNC fiche (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) en er blijft ruimte voor maatwerk. Hij geeft bovendien aan dat Nederland al met bodemmonitoring werkt en als doel heeft dat in 2030 alle bodems duurzaam worden beheerd.

Een meerderheid in de Vaste Kamercommissie voor I&W heeft inmiddels wel geconcludeerd dat de Richtlijn niet proportioneel is. Dat stelt ons enigszins gerust, maar het blijft afwachten wat het standpunt van het kabinet zal worden. De NAV dringt er sterk op aan dat hierover overleg plaats vindt met de sector vóórdat het BNC fiche wordt gepubliceerd!

De NAV dient zeker een zienswijze in. Iedereen kan dit doen t/m 3 november op  (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13350-Bodemgezondheid-de-bodems-in-de-EU-beschermen-duurzaam-beheren-en-herstellen_nl).