De droogte van de afgelopen weken heeft het Ministerie van LNV doen besluiten de droogtemonitor weer te activeren en het droogteoverleg met vertegenwoordigers van landbouw en natuur weer te starten. Voor gebruik van oppervlaktewater in tijden van droogte geldt de zogenaamde verdringingsreeks.

De verdringingsreeks kan ook door een provincie van toepassing worden verklaard op grondwater, maar dat is nog niet gebeurd. Voor grondwater worden vaak andere afwegingen gemaakt. Zo hebben de provincies Limburg en Brabant bepaald dat rondom De Peel ‘de vrijstelling voor vergunningen voor beregenen van open teelten met grondwater komt te vervallen.’ Dit houdt dus feitelijk in dat boeren voortaan een vergunning moeten aanvragen om te beregenen. Er geldt een overgangsperiode van twee jaar. De basis hiervan is dat de Raad van State een groep mensen die bezwaar maakten tegen het gebruik van grondwater voor beregening van gewassen, gelijk heeft gegeven.

De NAV vindt het hoog tijd worden dat er in natte periodes meer wordt ingezet op waterberging dan op zo snel mogelijk afvoeren, zoals nu gebeurt. Zo krijgen we in droge periodes een grotere buffer.

Het Landelijk Comité (oppervlakte)Waterverdeling (LCW) heeft -nog- geen beperkingen uitgevaardigd voor het gebruik van oppervlaktewater, omdat de aanvoer vanuit de rivieren (met name de Rijn waar meer dan 1500m3 /sec. binnen komt) boven de kritieke grens ligt. Wel worden de grote zoetwaterbekkens als het IJsselmeer extra gevuld door middel van een verhoogd peil.