Mogen boeren op weides die ondergelopen zijn geweest gras maaien en dit gras oogsten c.q. aan hun vee voeren?
Boeren doen er verstandig aan om te wachten met het maaien en oogsten van gras (en maïs) op gronden die ondergelopen zijn geweest totdat een flinke regenbui het meeste slib heeft afgespoeld. Mogelijk is er sprake van een kleine vervuiling, maar naar verwachting zal dit beperkt zijn. Indien boeren het gras (of maïs) willen laten testen op vervuiling met stoffen (als dioxine en PCB’s, PAKs, zware metalen en PFAS) dan wordt geadviseerd om dit pas te doen nadat het slib is verwijderd of afgeregend. Voor sommige van de hiervoor genoemde stoffen zijn maximum limieten voor veevoeder gesteld. Daarom doen boeren er verstandig aan om het te testen gras (of maïs) apart op te slaan en totdat de uitslag bekend is niet te voeren aan hun vee.

Hoe komen boeren aan voer voor hun vee wanneer dit door de overstroming is verwoest?
Boeren kunnen voer voor hun vee onder meer aankopen bij fouragehandelaren. Op 16 juli 2021 heeft het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard voor de materiële schade als gevolg van het hoogwater in Limburg. Ondernemers kunnen daarmee in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Hiervoor wordt momenteel een ministeriële regeling opgesteld, waarin de precieze voorwaarden worden opgenomen. Zodra de regeling is vastgesteld, volgt nadere informatie. Geadviseerd wordt om al uw (extra) kosten in elk geval goed te documenteren.

Mogen boeren grasland scheuren en vernieuwen op gronden die ondergelopen geweest zijn?
Op zand- of löss mag in de periode tot en met 31 augustus grasland gescheurd worden als direct daarna gras wordt ingezaaid. Hiervoor geldt de gebruikelijke korting van 50 kilogram per hectare op de stikstofgebruiksnorm, omdat door de afbraak van het grasland stikstof vrij komt. Op de gebruikelijke wijze dient voorafgaand aan het scheuren van het grasland melding te worden gemaakt bij RVO. Meer informatie is te vinden op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/grasland-scheuren/grasland-vernieuwen

Mijn mestopslag of kelder is door wateroverlast volgelopen en overstromings- of regenwater met mest is uit mijn opslag gelopen, hoe moet ik hier mee omgaan?
Bij volgelopen mestkelders is het van belang dat de afvoer verantwoord plaatsvindt op basis van de regels die gelden voor het vervoer van dierlijke mest. Op dit  moment is nog niet aan te geven hoe de eindvoorraad van deze bedrijven bepaald zal worden, omdat de situatie per bedrijf kan verschillen. Het is daarom van belang dat de getroffen agrariërs alle aspecten ten aanzien van hun boekhouding goed vastleggen. Op een later moment zal hierover meer duidelijkheid gegeven kunnen worden.

Hoe moet ik handelen t.a.v. het vanggewas na mais na de overstroming van mijn maisperceel?
Indien als gevolg van de overstromingen niet langer teelt van mais plaatsvindt op een perceel geldt de verplichting tot de inzaai van een vanggewas op zand- of lössgronden niet. Indien de teelt van maïs op deze percelen wordt voortgezet, blijft de vanggewasverplichting van kracht.

Boeren met volle mestkelders (mest + overstromingswater) moeten deze nu op een verantwoorde manier gaan afvoeren. Zij hebben daardoor met extra kosten te maken. Komen deze kosten in aanmerking voor een tegemoetkoming vanuit de WTS?

Welke kosten in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit de WTS wordt door het kabinet bepaald in een ministeriële regeling, waarin de precieze voorwaarden worden opgenomen. Zodra de regeling is vastgesteld, volgt nadere informatie. Dat deze kostenpost voor veehouders bestaat is bekend en wordt meegewogen in de besluitvorming. Geadviseerd wordt om al uw schades en kosten in elk geval goed te documenteren.

Ik ben een landbouwer en heb een Brede weersverzekering. Kom ik in aanmerking voor de Wts?
Een schade komt maar één keer in aanmerking voor een schade-uitkering. Indien u door water-overlast een schade-uitkering voor gewasschade op grond van uw Brede weersverzekeringpolis ontvangt, zult u geen aanvullende tegemoetkoming voor diezelfde schade kunnen ontvangen uit de WTS. Mogelijk wel voor andere geleden schades als gevolg van de overstroming. Welke kosten in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit hoofde van de WTS wordt door het kabinet bepaald in een ministeriële regeling, waarin de precieze voorwaarden worden opgenomen. Zodra de regeling is vastgesteld, volgt nadere informatie. Geadviseerd wordt om al uw schades en kosten goed te documenteren.

Ik moest mijn dieren evacueren. Moet ik deze verplaatsing registreren?
U meldt de af- en aanvoermeldingen van de dieren in I&R, zoals u dit gewend bent. Geef daarnaast aan RVO door dat u uw dieren heeft geëvacueerd, zodat maatwerk kan worden toegepast bij de gevolgen voor de diergezondheidsmaatregelen die normaal gesproken gelden bij het verplaatsen van dieren. Op de website van RVO staat meer informatie: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/dieren-evacueren-door-overstromingen-limburg .

Door de wateroverlast zijn dieren vermist of verdronken: hoe moet ik dit registreren?
U kunt overleden dieren in I&R registreren zoals u gewend bent. Wanneer dieren vermist zijn, kunt u dit doorgeven aan RVO. Geadviseerd wordt om al uw schades en kosten goed te documenteren.

Heeft de evacuatie van mijn dieren gevolgen voor de diergezondheidsstatus van mijn bedrijf?

Op een later moment verwachten we meer duidelijkheid te hebben over de gevolgen voor de diergezondheidsmaatregelen die normaal gesproken gelden bij het verplaatsen van dieren, en de eventuele gevolgen voor de gezondheidsstatus van de betrokken bedrijven. Hier zal waar mogelijk coulance en maatwerk worden toegepast.

Wat als ik niet meer aan bepaalde voorwaarden voor de GLB-subsidies kan voldoen?

Mocht u door de watersnoodramp niet aan bepaalde voorwaarden voor de GLB-subsidies kunnen voldoen, dan kunt u een beroep op overmacht doen.

Kan ik een voorschot krijgen op de GLB-betaling?
De regeling voor een voorschotbetaling van 80% van de directe inkomenssteun, zoals die in juni was opengesteld vanwege COVID-19, zal binnenkort opnieuw worden opengesteld vanwege de watersnoodramp. De openstellingsperiode zal naar verwachting zijn vanaf 4 augustus t/m 24 augustus, waarna vanaf september de voorschotten uitbetaald kunnen worden.