Op initiatief van de BO Akkerbouw is de Denktank Ketentransitie naar Nederlandse tarwe opgericht. De denktank heeft de mogelijkheden, uitdagingen en de op te lossen vragen geïnventariseerd en bediscussieerd om NL tarwe te gaan gebruiken voor broodbereiding. In de denktank zijn alle schakels van de keten van veredelaar tot bakker vertegenwoordigd. Vanuit de NAV heeft Hans van Kessel hieraan deelgenomen. De bakker zag wel mogelijkheden als de aanvoer maar van constante kwaliteit was. Het gebruik van tarwerassen met meer smaak om lekkerder brood te kunnen bakken werd ook wenselijk geacht. Vanuit de NAV is de NAV-kostprijsberekening ingebracht met daarbij de opmerkingen dat deze geldt voor tarwe op klei, begin 2022 opgesteld. Inmiddels is de kostprijs sterk gestegen. Ook is aangegeven dat wij als akkerbouwers graag bereid zijn om de kwaliteit van de tarwe zo mogelijk te willen verbeteren (bijv. bladbemesting of door het gebruik van minder kilo’s opbrengende rassen) mits de extra kosten maar verdisconteerd worden in de tarweprijs voor de akkerbouwer. De resultaten tot nu toe van de Denktank zijn 24 maart gepresenteerd op de Themadag Granen waar ook minister Staghouwer aanwezig was. Op die dag is het idee voor Nederlandse tarwe voor broodbereiding door de aanwezigen omarmd.