Afgelopen week verscheen de Kamerbrief over het definitieve 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e APN). In de Kamerbrief wordt het definitieve actieprogramma voor de komende vier jaar gepresenteerd. De samenwerkende organisaties LTO, NAJK, Rabobank, NZO, BO-Akkerbouw, Cumela, NAV en POV vinden dat het ministerie van LNV een goede aanzet heeft gedaan om het maatwerkplan van de sector als alternatief voor de generieke maatregelen mogelijk te maken. Daarnaast is een aantal van de onuitvoerbare maatregelen van het eerdere ontwerp aangepast. Dat is goed nieuws, want het biedt boeren, tuinders en ketenorganisaties perspectief.

Het eerdere ontwerp van dit programma zorgde voor veel onrust in de agrarische sector. Op de internetconsultatie waren dan ook maar liefst 3.650 reacties gekomen van boeren en partijen in en rond de sector. De samenwerkende partijen voerden intensieve gesprekken met de ministeries van LNV en I&W over zowel de maatwerkaanpak als alternatieven voor de voorgestelde onwerkbare generieke regels. De inspanningen vanuit de sector werden onderstreept in diverse aangenomen Kamermoties. In het definitieve 7e APN zijn veel van de voorstellen vanuit de sector overgenomen. Het eerlijke verhaal blijft wel dat het programma nog steeds een grote impact op boeren, tuinders en loonwerkers heeft– ook omdat het ministerie enkele additionele maatregelen neemt om hetzelfde doelbereik van het actieplan ten aanzien van de waterkwaliteit na te streven.

Maatwerkaanpak

Minister Schouten zegt toe dat zij de maatwerkaanpak gezamenlijk met de sector verder uitwerkt. Deze aanpak maakt nu een serieuze kans als volwaardig alternatief voor boeren om te kiezen wat voor hen het beste werkt, in plaats van generieke regels. De uitwerking van de maatwerkaanpak zal de komende maanden samen met LNV tot stand komen om voor 2023 aan alle door de minister gestelde criteria te voldoen. Zo heeft het ministerie nog vragen over de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid, controleerbaarheid en het doelbereik van het alternatieve plan. Deze aanpak moet namelijk tot minimaal dezelfde verbetering van waterkwaliteit leiden. De gezamenlijke uitwerking moet resulteren in een ‘go/no go’-beslismoment voor de invoering gedurende de looptijd van het 7e APN.

Vervolgstappen

Het 7e APN zal nog steeds een grote impact op boeren en tuinders hebben. Ook wat betreft de aanpassingen na de consultatie zijn niet alle zorgen weggenomen. De sectororganisaties blijven zich inzetten voor een praktische uitvoerbaarheid voor boeren en tuinders, ook wat betreft de laatste uitwerkingen (o.a. overzichten met winterteelten en gewassen die voor 15 maart kunnen worden bemest). In de gesprekken met het ministerie van LNV verliezen we ook de inzet voor behoud van de derogatie niet uit het oog.