De gezamenlijke landbouw in het Waddengebied heeft 31 mei een persbericht uitgegeven tegen de plannen om een polder in Westhoek te ontpolderen. Het hele bericht leest u hier:

Landbouw furieus over ontpolderingsplan in Westhoek
De landbouwsector is furieus over vergaande plannen van de provincie Friesland en de Rijksoverheid voor een wisselpolder in Westhoek.

Wat is er aan de hand: in het kader van de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer wordt naast dijkversterking ook gekeken naar koppelkansen voor natuur. Eén van deze koppelkansen blijkt de aanleg van een zogenaamde wisselpolder te zijn in Westhoek. Een wisselpolder bestaat uit 2 dijken, waarbij een gat in de buitenste dijk (in dit geval de primaire kering) wordt gemaakt, zodat gedurende lange tijd slib afgezet wordt en de bijbehorende brakke natuur zich kan ontwikkelen.

46 Hectare vruchtbare kleigrond, waar nu o.a. pootgoed op verbouwd wordt, wordt terug gegeven aan de Waddenzee. En dat in een tijd waarin elke hectare  landbouw grond nodig is om te voldoen aan maatschappelijke wensen van extensivering, energieproductie, woningbouw, CO2 vastlegging etc. Noord-Nederland en zeker ook Noord-Friesland is de kraamkamer van de aardappelproductie wereldwijd. In de provinciale landbouwagenda wordt gerept van een 5 sterren landbouw en wordt de pootgoedsector benoemd als economische drager van deze 5e ster.  Een sector die wereldwijd zorgt voor gezond voedsel voor miljoenen mensen.

“Rijk en provincie offeren hun landbouw op voor natuurdoelen”, aldus Tineke de Vries, woordvoerder namens alle landbouwpartijen in Friesland.”  “Na alle commotie rondom de Agenda voor de Wadden 2050 en de valse start van het dijkversterkingsproces Koehool-Lauwersmeer, dachten wij dat provincie en Rijk hier lering uit zouden trekken. En dit voltrekt zich buiten ons gezichtsveld. Lokale partijen worden buitenspel gezet. Landbouw heeft zich afgelopen jaar constructief opgesteld in de discussie rondom de dijkverzwaring, Holwerd aan Zee en ook in het uitvoeringsprogramma voor de Waddenagenda, er zijn grenzen.”

Wij roepen Rijk en provincie op om te stoppen met de ontwikkeling van dit plan bij Westhoek, maar ook met alle andere plannen in dit gebied die ten koste gaan van landbouwgrond of verzilting in de hand werken en de motie Dijkstra/Geurts te respecteren.