De NAV was uitgenodigd voor een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de contouren van het nieuwe mestbeleid. Helaas ging dit niet door, maar we hebben wel een position paper ingeleverd. Maar ook in het lopende mestbeleid zijn er zaken waarvoor wij de aandacht hebben gevraagd van de Tweede Kamer, namelijk het gebruik met ingang van 1 januari 2021 van de nieuwe indicatoren voor fosfaat en het plan om in ruggenteelten drempels of sleuven of een drie meter brede teeltvrije zone te verplichten.

Wat betreft de indicatoren zien we dat met name de kleigronden in de kustgebieden fors gaan inleveren op fosfaat plaatsingsruimte met de nieuwe indicatoren. De Commissie Deskundigen Mestbeleid (CDM) had als randvoorwaarde van het ministerie van LNV meegekregen dat geen plaatsingsruimte verloren mocht gaan en geen grote regionale verschillen mochten optreden. Dit gebeurt nu wel, dus moet wat ons betreft de omrekening worden herzien. Wanneer men nu percelen bemonstert en een Pw-getal krijgt, mag men dat nog vier jaar gebruiken, maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing en bovendien een flinke kostenpost.

Wat betreft de voorwaarden voor ruggenteelten hebben wij bij de Tweede Kamer nogmaals aandacht gevraagd voor de onwerkbaarheid en hoge kosten van de voorgestelde maatregelen. Alternatieven die door de sector zijn aangedragen worden door het ministerie afgedaan als oncontroleerbaar. Men gaat volkomen voorbij aan het feit dat boeren en overheid in deze precies hetzelfde doel hebben, namelijk dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen op het perceel blijven en niet uitspoelen. Samen naar werkbare oplossingen zoeken zou beter werken dan onwerkbare maatregelen op het boerenerf neerleggen vanuit Den Haag.

Zowel de position paper over het nieuwe mestbeleid als de brief aan de Tweede Kamer vindt u hier:

2020-11-02 NAV brief aan Cie LNV over lopende zaken mestbeleid 

2020-10-20 NAV position paper over contouren nieuwe mestbeleid