De ALV van de NAV zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 12 februari 2020 van 15.30 tot 17.30 uur in de Shortgolf in Swifterbant. Het voorstel voor de agenda is:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Notulen ALV 13 februari 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag
 5. Jaarrekening
 6. Begroting: het bestuur stelt een kleine contributieverhoging voor voor 2020.
 7. Bestuurssamenstelling: Hans van Kessel is reglementair aftredend en stelt zich herkiesbaar.  Sjoerd Heestermans uit Vossemeer heeft zich kandidaat gesteld voor de vacature op de Minerlaen portefeuille in het landelijk bestuur. Tegenkandidaten voor beide functies kunnen zich tot 11 februari 20 uur melden via info@nav.nl.
 8. Terugblik boerenacties
 9. Oprichting POC
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Aansluitend is er een maaltijd. Van 19.00 tot 22.00 uur is het Jaarcongres met als thema ‘Uitwerking van de toekomstvisie van de NAV’. In tegenstelling tot andere jaren is het Jaarcongres besloten, dus alleen toegankelijk voor leden en donateurs.