De NAV vindt dat de volgende punten beter moeten worden geregeld door de politiek:

1. Behoud van een effectief middelenpakket voor gewasbescherming. Geen middelen verbieden voordat er alternatieven zijn. Snellere toelating van laag-risico middelen. Beleid wat het Actieplan Plantgezondheid van de akkerbouwsector ondersteunt.

2. Samenhang tussen regels op verschillende beleidsterreinen. Niet één regel voor één probleem maar kijken hoe zaken op het boerenbedrijf op elkaar ingrijpen. Maatregelen voor CO2 opslag, bodembeheer, gewasbescherming enz. hangen nu eenmaal samen. Maatregelen die goed zijn voor klimaatdoelen (bijvoorbeeld minimale grondbewerking) kunnen juist vragen om inzet van een goed herbicide zoals glyfosaat.

3. Minder paniekbeleid en meer inzet op meerjarige visie. Daarbij een realistische kijk op hoe een visie gerealiseerd kan worden. En er dus niet naïef en optimistisch van uit gaan dat ‘men’ vanzelf wel meer gaat betalen voor duurzaam geteeld Nederlands product als hetzelfde product, minder duurzaam geteeld uit het buitenland, er naast in de schappen ligt. Dat betekent geen steun voor vrijhandelsverdragen zoals CETA en Mercosur.

4. De positie van de boer in de keten effectief versterken door de wet- en regelgeving daar zo veel mogelijk op in te richten. Maximaal de ruimte benutten die de EU daarvoor geeft. Niet denken dat transparantie over de prijsvorming in de keten effect zal hebben op de marge voor de boer, maar er op sturen dat dat gebeurt.

5. Alle sectoren moeten gelijk behandeld worden. Dus ook de vervuiling door de luchtvaart aanpakken bijvoorbeeld. En wanneer er voor verkeer technische oplossingen worden gekozen (verlagen max. snelheid), dan ook technische oplossingen voor landbouw en geen halvering veestapel. Niet werken met modellen waar discussie over bestaat maar werken met gemeten waardes.

Deze punten zijn voor de NAV reden om achter de boerenacties te staan. Daarbij wil de NAV er wel met nadruk op wijzen dat wij alleen publieksvriendelijke acties steunen.