Landbouwminister Carola Schouten heeft op 22 maart in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de nieuwe pachtregels gepresenteerd. Ze wil een nieuwe langlopende pachtvorm introduceren en tegelijkertijd de kortlopende pacht minder aantrekkelijk maken. Daarmee wil ze een duurzaam bodembeheer stimuleren. Ook wil ze dat verpachter en pachter samen betere afspraken kunnen maken. De NAV staat hier net als de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) in principe positief tegenover. Met name het bijdragen van langlopende pachtvormen aan meer continuïteit op het akerbouwbedrijf en het gemakkelijker rendabel kunnen investeren in de grond spreekt aan. Maar dat Schouten verpachters ook meer mogelijkheden wil geven om voorwaarden te stellen aan duurzaam bodembeheer ziet de NAV als een afbreukrisico om als pachter/verpachter tot overeenstemming te komen.