Minister Schouten wil dat de landbouw transformeert naar kringlooplandbouw. Tegelijkertijd wordt er in de discussie over klimaatverandering gepleit voor verhogen van het organische stofgehalte in de bodem om zo CO2 te binden. De NAV heeft herhaaldelijk aangegeven bij het ministerie, dat de huidige mestwetgeving beperkingen oplegt in het gebruik van dierlijke mest en compost en dus de transitie naar kringlooplandbouw en verhoging van het organische stofgehalte belemmert. De minister heeft duidelijk in beeld, dat haar eigen ministerie de huidige regelgeving goed tegen het licht moet houden om de transitie naar kringlooplandbouw mogelijk te maken. Zij heeft een bijeenkomst georganiseerd in december om met belanghebbenden te praten over wijzigen van de mestwetgeving. Ook de NAV is daarvoor uitgenodigd.

In het debat in de Tweede Kamer over de begroting van het Ministerie van LNV kwam de kringlooplandbouw ook ter sprake. Eigenlijk is er Kamerbrede steun voor, maar dit is wel afhankelijk van hoe een en ander uiteindelijk concreet gemaakt wordt. In het debat werd ook een motie ingediend door GroenLinks om een heffing te zetten op het gebruik van kunstmest. Deze motie is afgezwakt tot ‘het overwegen van een heffing op kunstmest’ en is in de afgezwakte vorm aangenomen. De NAV vindt een heffing op kunstmest om diverse redenen op dit moment onzin. Ten eerste geeft de huidige regelgeving onvoldoende ruimte om alles met dierlijke mest en compost aan te voeren. Ten tweede gaat het bij de weerstand tegen kunstmest vaak vooral om de hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt bij de productie ervan. Productie moet volgens ons ook met groene energie kunnen. Ten derde geeft de exacte dosering die met kunstmest kan worden gebruikt en de directe afgifte volgens ons minder kans op over- of onderbemesting en op uitspoeling. Deze punten zullen wij ook inbrengen bij het ministerie. Met GroenLinks gaan we binnenkort in gesprek over dit en andere onderwerpen.