De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft kennis genomen van de brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer met droogtemaatregelen. De NAV is verheugd, dat met name onze verzoeken van 26 juli om op een andere manier met de vergroening om te gaan in dit extreem droge jaar, door de minister zijn gehonoreerd. Hopelijk is dit nog op tijd voor veel boeren om toe te passen in hun bedrijfsvoering.

We zijn echter teleurgesteld over twee punten. Ten eerste zijn wij van mening, dat boeren veel meer gebaat zijn bij een vervroegde uitbetaling van de bedrijfstoeslagen, zoals op 2 augustus goedgekeurd door de Europese Commissie, dan door een overbruggingskrediet wat kosten met zich meebrengt, kosten die boeren die zo’n krediet nodig hebben zich nu niet kunnen veroorloven. Wij pleiten er dan ook nogmaals sterk voor, om toch zoals andere EU-landen, de bedrijfstoeslagen dit jaar eerder over te maken. Wij vinden het moeilijk voor te stellen, dat alleen in Nederland de systemen dit niet aankunnen!

Ten tweede zijn we het niet met de minister eens, dat de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS) niet van toepassing is. We willen dit graag toelichten: de NAV is groot voorstander van zelfredzaamheid van boeren, zowel wat betreft risicomanagement als wat betreft inkomen uit de markt halen. De NAV heeft wat betreft risicomanagement zich in het verleden sterk ingezet voor de Bredeweersverzekering en neemt ook nu actief deel in de werkgroep Bredeweersverzekering van het Ministerie van LNV. Wij hebben in ons jaarcongres van 2015 met als thema Risicomanagement alle Bredeweersverzekeringen belicht. Wij zijn het dus gedeeltelijk met de minister eens, dat droogte te verzekeren valt, maar de klimaatverandering veroorzaakt dat er in een aantal gevallen toch onverzekerbare schade is ontstaan. Het is duidelijk dat de Bredeweersverzekering in de huidige vorm  (nog) niet voldoet, ook o.a. vanwege het hoge eigen risico en het feit dat de subsidie voor een groot deel wordt terugbetaald in de vorm van assurantiebelasting. Wij zijn daarom van mening, dat totdat er een werkelijk goede verzekering is, de WTS van toepassing moet zijn. Daarmee wordt voorkomen dat individuele boeren ‘kopje onder’ gaan dit jaar. Wanneer de minister nu de WTS van toepassing verklaart, kan later in het jaar worden gekeken voor welke absolute knelgevallen dit tot verdere actie zou moeten leiden. We willen daarom nu ook alleen aangeven, dat in sommige gebieden de situatie zo nijpend is, dat we vrezen voor faillissementen. Boeren hebben wel veel kosten gemaakt maar worden geconfronteerd met hele lage opbrengsten, zelfs minder dan 50% van normaal. Deze boeren zullen ook niet gebaat zijn bij een overbruggingskrediet, waarover ze dan weer rente moeten betalen.

Wij stellen concreet voor om:

  1. 1. De (voorschotten op) de bedrijfstoeslagen vervroegd uit te betalen
  2. 2. De WTS van toepassing te verklaren zonder daar nu verdere consequenties aan te verbinden
  3. 3. Aan het eind van dit jaar de schade op te nemen en te bezien welke individuele knelgevallen alsnog in aanmerking komen voor steun
  4. 4. Deze droogteperiode te gebruiken om alle zwakke plekken van de Bredeweersverzekeringen (afschaffen assurantiebelasting, verlagen eigen risico en verdere dit jaar duidelijk geworden zwaktes) op zeer korte termijn te verbeteren, zodat dit daadwerkelijk een alternatief vormt voor boeren.

Wanneer het dak lekt, moet je het dak dichten, maar ondertussen wel emmertjes neerzetten om overstroming te voorkomen. Wij proberen het dak te dichten met de Bredeweersverzekering, maar willen de schade beperken zolang deze verzekeringen nog kinderziektes vertonen door individuele zwaar-getroffen boeren een perspectief te bieden. Wij hopen dan ook dat de minister onze argumenten nogmaals in overweging wil nemen en tot andere besluiten zal komen wat betreft de vervroegde uitbetaling van (voorschotten op) de bedrijfstoeslagen en het inwerking stellen van de WTS.