De afgelopen maand heeft een derde van de NAV-leden de meningspeiling ingevuld. Het bestuur is blij dat veel mensen ook uitgebreid hebben geantwoord op de open vragen en zal alle antwoorden meenemen in de lobbyactiviteiten. We geven in dit artikel een paar ‘highlights’ uit de enquête.

Wat betreft vergroening waren er veel suggesties in de open vragen, vooral om knelpunten in de huidige regels op te lossen. De teelt van eiwitgewassen als vergroening wordt in 2018 zeker gedaan door bijna een kwart en de helft overweegt het nog. De NAV lobbyt al jaren voor verlagen van het verplichte aandeel akkerrand in het akkerrand-strokenpakket en we zien dat een verlaging inderdaad voor ruim 40% reden zou zijn om deze vorm van vergroening te overwegen.

Wat betreft voorlichting: nog lang niet iedereen heeft kennis genomen van de nieuwe website voor burgers www.akkerbouw-van-nu.nl. Sommigen geven juist aan dat elke boer dit zelf moet oppakken, maar de website kan daar natuurlijk een goede basis voor zijn.

Bijna iedereen (93%) is al bezig met verschillende vormen van reductie van gewasbeschermings-middelengebruik. Wat betreft mineralen is tweederde bereid om zelf metingen te gaan doen in water, maar dan moeten deze cijfers wel worden geaccepteerd door de overheid. Ruim de helft van de mensen doet al aan een mate van NKG en praktisch iedereen (97%) zet zich in voor verbetering van het organische stofgehalte en tegengaan van verdichting.

Veel mensen namen de moeite om eigen ideeën mee te geven. Het bestuur zal per portefeuille de antwoorden goed bekijken en alles betrekken in de lobby voor het bereiken van het doel van de NAV: een goed inkomen voor akkerbouwers, en een maatschappelijk en economisch duurzame akkerbouw in Nederland.