De NAV is verheugd dat de tijdelijke Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen het besluit over aanpassing van de waterschapsbelasting heeft uitgesteld. De genoemde redenen zijn dat er veel reacties waren op het concept waar ze eerst nader naar willen kijken en dat ze een aantal zaken willen heroverwegen.

De NAV heeft er in haar zienswijze en in de mondelinge toelichting daarvan bij de CAB op gewezen dat hanteren van het principe ‘de vervuiler betaalt’ prima is, zolang men zeker weet wie de vervuiler is. Wij hebben al eerder stukken gepubliceerd waaruit duidelijk blijkt dat bronnen buiten de landbouw belangrijk kunnen bijdragen aan de hoeveelheid mineralen in het water. Dan doelen we op waterbodems die fosfaat vrijgeven, inlaatwater uit Duitsland en België, rioolwaterzuiveringsinstallaties en riooloverstorten. De NAV werkt in het waterkwaliteitsdossier nauw samen met Geesje Rotgers van V-focus en het Van Mesdagfonds en zal 6 maart ook aanwezig zijn bij de aanbieding van hun rapport aan de Tweede Kamer en de Unie van Waterschappen. Uit dit rapport blijkt, dat de bijdrage van de landbouw aan de mineralen in het water veel kleiner is dan tot nu toe wordt aangenomen. De NAV vindt dat boeren verantwoordelijkheid moeten nemen voor vervuiling die zij veroorzaken, maar de landbouw kan niet oplossen wat men niet veroorzaakt en zou daar ook niet voor moeten opdraaien! De NAV-zienswijze op het conceptrapport van de CAB vindt u op hier: http://www.nav.nl/2018/02/nav-reactie-op-plannen-waterschapsbelasting/.